Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy teledetekcji i GIS
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-508-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. IT1A_W19, IT1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. IT1A_W09 Kolokwium
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. IT1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. IT1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. IT1A_U14, IT1A_U18 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. IT1A_K03, IT1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia: teledetekcja, GIS, SIP, SIT, GPS, mapa cyfrowa, układy odniesień przestrzennych.
2. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody pasywne.
3. Klasyfikacja obrazów satelitarnych i lotniczych. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana.
4. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody aktywne.
5. Metody tworzenia numerycznego modelu terenu.
6. Elementy systemu GIS (oprogramowanie, bazy danych, źródła danych, cechy systemu GIS).
7. Metody reprezentacji środowiska przyrodniczego. Modele danych przestrzennych (rastrowy, wektorowy).
8. Analiza danych przestrzennych (podstawy opracowania map, kwerenda, pomiar, przekształcenie, podstawy modelowania).

Zajęcia praktyczne:

1. Omówienie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania i analizy danych przestrzennych.
2. Wprowadzenie do programu Quantum GIS.
3. Podstawowa analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS.
4. Wprowadzenie do programu BEAM.
5. Prezentacja podstawowych narzędzi programu BEAM.
6. Podstawowa analiza danych rastrowych w programie BEAM.
7. Wprowadzenie do programu NEST.
8. Prezentacja podstawowych narzędzi programu NEST.
9. Przetwarzanie obrazów radarowych w programie NEST.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Listwin L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2008 GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
Sanecki J. (red.), 2006 Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Sitek Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków
Vincent R.K., 1997 Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, Prentice Hall, New Jersey

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1