Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Satelitarna Interferometria Radarowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-510-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student opisuje proces formowania satelitarnych zdjęć radarowych IT1A_W02 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna przykłady zastosowania satelitarnej interferometrii radarowej IT1A_W19 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student objaśnia proces przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych IT1A_W19, IT1A_W08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student analizuje i interpretuje interferogramy IT1A_U01, IT1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student posługuje się oprogramowaniem do przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych IT1A_U15, IT1A_U18 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji IT1A_K01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student opisuje proces formowania satelitarnych zdjęć radarowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna przykłady zastosowania satelitarnej interferometrii radarowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student objaśnia proces przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student analizuje i interpretuje interferogramy + - - - - - + - - - -
M_U002 Student posługuje się oprogramowaniem do przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Fale elektromagnetyczne, pochłanianie, rozpraszanie.
2. Satelitarne systemy radarowe.
3. Satelitarna interferometria radarowa.
4. Analiza i interpretacja danych; niepewności i źródła błędów.
5. Przykłady zastosowań: ruchy masowe.
6. Przykłady zastosowań: trzęsienia ziemi i uskoki.
7. Przykłady zastosowań: osiadanie powierzchni ziemi.
8. Przykłady zastosowań: ruchy lodowców.
9. Przykłady zastosowań: wulkany.

Zajęcia praktyczne:

1. Zapoznanie się z oprogramowaniem: DORIS i ROI_PAC i NEST.
2. Ćwiczenia praktyczne: przetwarzanie danych radarowych w formacie RAW i SLC.
3. Ćwiczenia praktyczne: analiza i interpretacja interferogramów.
4. Realizacja projektu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z kolokwium (waga 0.4) i projektu (waga 0.6)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Hanssen, Radar Interferometry. Kluwer Academic Publishers, 2001.
P. ROSEN, S. HENSLEY, I. JOUGHIN, F. LI, S. MADSEN, E. RODRÍGUEZ, R. GOLDSTEIN, 2000, Synthetic Radar Interferometry. PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 88, NO. 3, MARCH 200

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2