Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane programowanie PHP
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-512-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zastosowaniu PHP i MySQL w tworzeniu aplikacji internetowych IT1A_W10, IT1A_W14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna składnię PHP i SQL IT1A_W04, IT1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia bezpiecznych serwisów internetowych IT1A_W21 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej IT1A_U06, IT1A_U02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową IT1A_U05, IT1A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zastosowaniu PHP i MySQL w tworzeniu aplikacji internetowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna składnię PHP i SQL + - - - - - + - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia bezpiecznych serwisów internetowych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. PHP i MySQL w procesie tworzenia aplikacji internetowych.
2. Instalacja PHPP i MySQL.
3. Omówienie PHP.
4. Omówienie MySQL.
5. Komunikacja PHP z MySQL.
6. Obsługa formularzy.
7. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP.
8. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu.
9. Bezpieczeństwo.
10. Sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów.
11. Przykładowe aplikacje.
12. Zwiększanie funkcjonalności interfejsu aplikacji internetowej.

Zajęcia praktyczne:

W ramach ćwiczeń realizowane są praktyczne zadania z zakresu tematycznie odpowiadającego wykładom. Ponadto w trakcie semestru studenci samodzielnie realizują projekt po uzgodnieniu tematu z prowadzącym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student posiada wiedzę z zakresu programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1