Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy geologii inżynierskiej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-514-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Studentów posiada wiedzę o ważniejszych zagadnieniach z geomechaniki i geotechniki, a zwłaszcza inżynierskich właściwości skał i gruntów IT1A_W02, IT1A_W24, IT1A_W19 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat współpracy konstrukcji budowlanej z otaczającym ośrodkiem skalnym lub gruntowym IT1A_W02, IT1A_W01 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać stan naprężeń i odkształceń w ośrodku skalnym. IT1A_U06, IT1A_U14 Projekt
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat właściwości ośrodka skalnego do obliczania stateczności obiektów. IT1A_U03, IT1A_U06, IT1A_U02, IT1A_U14, IT1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby współpracy i samokształcenia IT1A_K03, IT1A_K01 Kolokwium,
Projekt
M_K002 Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności. IT1A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Studentów posiada wiedzę o ważniejszych zagadnieniach z geomechaniki i geotechniki, a zwłaszcza inżynierskich właściwości skał i gruntów + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat współpracy konstrukcji budowlanej z otaczającym ośrodkiem skalnym lub gruntowym + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać stan naprężeń i odkształceń w ośrodku skalnym. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat właściwości ośrodka skalnego do obliczania stateczności obiektów. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby współpracy i samokształcenia - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje i zakres geomechaniki i geotechniki. Definicja i zakres geoinżynierii. Zadania geomechaniki i geotechniki.
2. Naprężenia w skorupie ziemskiej. Stan naprężenia. Składowe główne naprężenia. Koła Mohra. Rodzaje stanu naprężeń. Deformacje w skali globu ziemskiego.
3. Stan odkształcenia. Odkształcenia objętościowe i postaciowe.
4. Zależność między stanem naprężenia a odkształcenia. Charakterystyka naprężenie – odkształcenie. Klasyfikacje kryteriów wytrzymałościowych.
5. Modele ośrodka sprężystego, plastycznego i lepkiego.
6. Klasyfikacja spękań. Klasyfikacje jakości ośrodka skalnego – RQD, RMR, itp.
7. Współpraca obiektu z otaczającym ośrodkiem. Stateczność obiektu w polu obciążeń dynamicznych.
8. Deformacje ciągłe i nieciągłe ośrodka skalnego i gruntów.

Zajęcia praktyczne:

- Stan naprężenia.
- Składowe główne naprężenia.
- Odkształcenie liniowe, objętościowe i postaciowe.
- Charakterystyka naprężenie – odkształcenie.
- Kryteria wytrzymałościowe.
- Modele ośrodka sprężystego
- Modele reologiczne.
- Stateczność obiektów.
- Deformacje ciągłe i nieciągłe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 50% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna i fizyczna ze szkoły średniej.
Zaliczenie przedmiotu geologia podstawowa I.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kidybiński A. Podstawy Geotechniki Kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk., 1982
Kłeczek Z. Geomechanika górnicza. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1994.
Kowalski WC – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Dadlez R. i Jaroszewski W. 1994: Tektonika. Wyd. PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.