Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-603-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Tworzenie aplikacji okienkowych pracujących w systemie operacyjnym Windows przy użyciu systemu C++ Builder ewentualnie innych podobnych systemów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje narzędzia programowania aplikacji okienkowych wskazuje korzyści z ich zastosowania IT1A_W13 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_W002 Student dobiera odpowiednie zestawy komponentów do budowy aplikacji IT1A_W11, IT1A_W07 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_W003 Student wybiera stosowne komponenty dla graficznej prezentacji wyników obliczeń IT1A_W12, IT1A_W07 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_W004 Student wskazuje zalety z tworzenia i wykorzystywania bibliotek DLL IT1A_W11, IT1A_W07 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbudować aplikację okienkową przy statycznym i dynamicznym użyciu dostępnych komponentów IT1A_U13, IT1A_U11 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi stworzyć i skorzystać w sposób statyczny i dynamiczny z biblioteki DLL IT1A_U14, IT1A_U15 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K03, IT1A_K01 Prezentacja,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje narzędzia programowania aplikacji okienkowych wskazuje korzyści z ich zastosowania + - - - - - + - - - -
M_W002 Student dobiera odpowiednie zestawy komponentów do budowy aplikacji + - - - - - + - - - -
M_W003 Student wybiera stosowne komponenty dla graficznej prezentacji wyników obliczeń + - - - - - + - - - -
M_W004 Student wskazuje zalety z tworzenia i wykorzystywania bibliotek DLL + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbudować aplikację okienkową przy statycznym i dynamicznym użyciu dostępnych komponentów - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi stworzyć i skorzystać w sposób statyczny i dynamiczny z biblioteki DLL - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Struktura systemu C++ Builder 6.0 oraz zasady tworzenia aplikacji przy jego użyciu.
2. Aplikacje wieloformularzowe. Formularze tworzone automatycznie i dynamicznie.
3. Komponenty jako obiekty klas oraz zasady korzystania z nich w tworzonych aplikacjach.
4. Dynamiczne tworzenie komponentów.
5. Klasa TCanvas oraz zasady tworzenia grafiki w systemie C++ Builder 6.0.
6. Komponenty do tworzenia grafiki (PaintBox, Image).
7. Klasa TBitmap.
8. Podstawowe funkcje używane do tworzenia grafiki.
9. Obsługa schowka systemu Windows .
10. Klasy AnsiString, TStringList oraz szablon klasy complex.
11. Najczęściej używane komponenty systemu C++ Builder 6.0.
12. Klasa TThread – wątki oraz zasady ich tworzenia.
13. Biblioteki DLL. Zasady ich tworzenia przy użyciu systemu C++ Builder 6.0.
14. Statyczny i dynamiczny sposób korzystania z bibliotek DLL w tworzonych aplikacjach.

Zajęcia praktyczne:

W ramach laboratorium realizowanych jest 4-5 aplikacji tworzonych przy użyciu systemu C++ Builder 6.0. W aplikacjach tych występują elementy grafiki, przetwarzania plików oraz wykorzystywane są w sposób statyczny oraz dynamiczny oferowane przez system komponenty jak również biblioteki DLL.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z aplikacji tworzonych w ramach ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotów Programowanie proceduralne oraz Programowanie Obiektowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stasiewicz A. – Wprowadzenie do C++ Builder. Edition 2000. Kraków 2001
Reisdorph K. – C++ Builder 6 dla każdego. Helion Gliwice 2003
Wybrańczyk M. – C++ Builder i bazy danych. Helion Gliwice 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Gąsior I., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin. ARBOR Kraków, maj 2002

2. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Gąsior I., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin. Nafta – Gaz Nr 9/2002

3. Bała M., Cichy A., – Metody obliczania prędkości fal P i S na podstawie modeli teoretycznych i danych geofizyki otworowej – program ESTYMACJA. AGH – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne. Kraków 2006

4. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin cz.II nowe aplikacje i uzupełnienia. ARBOR Kraków, sierpień 2007 (ISBN 83-915612-3-2).

5. Woznicka U., Jarzyna J. and Cichy A. – Forward modeling and inverse problem in the comprehensive interpretation of well logs. Geophysical Prospecting, 2009, 57, 99–109. doi:10.1111/j.1365-2478.2008.00722.x
4. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin cz.II nowe aplikacje i uzupełnienia. ARBOR Kraków, sierpień 2007 (ISBN 83-915612-3-2).

5. Woznicka U., Jarzyna J. and Cichy A. – Forward modeling and inverse problem in the comprehensive interpretation of well logs. Geophysical Prospecting, 2009, 57, 99–109. doi:10.1111/j.1365-2478.2008.00722.x

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.