Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-606-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Strzelczyk Jacek (Jacek.Strzelczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Strzelczyk Jacek (Jacek.Strzelczyk@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu IT1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania IT1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej IT1A_W20 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów IT1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczną, używając właściwych metod, technik i narzędzi IT1A_U13 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania + - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczną, używając właściwych metod, technik i narzędzi - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przypomnienie elementarnych pojęć programowania obiektowego: obiekt, klasa, metoda, zmienna. Wprowadzenie nowych pojęć: interfejs, abstrakcja, implementacja, dziedziczenie, polimorfizm.
2. Obsługa obiektów w języku Java, tworzenie, używanie oraz usuwanie obiektów. Tworzenie metod. Pierwszy program w języku Java.
3. Inicjalizacja obiektów. Przeciążanie i przesłanianie metod oraz różnice między nimi. Konstruktor klasy.
4. Ukrywanie implementacji. Tworzenie pakietów, identyfikatory dostępu: public, protected, private. Implementacja interfejsów.
5. Polimorfizm. Rzutowanie klas „w górę”. Klasy zagnieżdżone.
6. Przechowywanie obiektów, tablice, kolekcje (wektory, listy, mapy, zbiory).
7. Obsługa błędów oraz wyjątków. Podstawowe typy wyjątków. Tworzenie własnych wyjątków. Blok try – catch.
8. System wejścia-wyjścia. Czytanie z plików. Obsługa strumieni. Serializacja obiektów.
9. Tworzenie aplikacji okienkowych.
10. Tworzenie i obsługa wątków.
11. Metody testowania oprogramowania.

Zajęcia praktyczne:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia = 60% oceny z kolokwium + 40% oceny z projektu
Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z dziedziny programowania obiektowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bruce Eckel, Thinking in Java 2nd Edition

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 3