Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy Informatyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-607-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Onderka Zdzisław (zonderka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Onderka Zdzisław (zonderka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student definiuje i identyfikuje fazy i modele projektowania systemów komputerowych IT1A_W20, IT1A_W06, IT1A_W04, IT1A_W05, IT1A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student charakteryzuje metodę modelowania strukturalnego i obiektowego IT1A_W20, IT1A_W06, IT1A_W05 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student wskazuje odpowiednie modele i diagramy tworzone podczas projektowania systemów informatycznych IT1A_W20, IT1A_W06, IT1A_W05, IT1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student dobiera odpowiedni model fizyczny projektowanej aplikacji oraz dobiera odpowiednie narzędzia implementacji i metody testowania systemów informatycznych IT1A_W20, IT1A_W09, IT1A_W11 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W005 Student charakteryzuje podstawy inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo IT1A_W13 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Student przeprowadza analizę zapotrzebowań dla projektowanego systemu informatycznego IT1A_U13, IT1A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi przygotować specyfikację i harmonogram realizacji projektowanego systemu IT1A_U09, IT1A_U02, IT1A_U13 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student realizuje samodzielnie i w zespole projektowym kolejne fazy modelowania IT1A_U02, IT1A_U15, IT1A_U13, IT1A_U03 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K01, IT1A_K03 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ponosi współodpowiedzialność za realizowane zadania projektowe i potrafi komunikować się z otoczeniem IT1A_K04, IT1A_K05, IT1A_K02, IT1A_K03 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student definiuje i identyfikuje fazy i modele projektowania systemów komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student charakteryzuje metodę modelowania strukturalnego i obiektowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wskazuje odpowiednie modele i diagramy tworzone podczas projektowania systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student dobiera odpowiedni model fizyczny projektowanej aplikacji oraz dobiera odpowiednie narzędzia implementacji i metody testowania systemów informatycznych + - - - - - + - - - -
M_W005 Student charakteryzuje podstawy inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student przeprowadza analizę zapotrzebowań dla projektowanego systemu informatycznego - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować specyfikację i harmonogram realizacji projektowanego systemu - - - - - - + - - - -
M_U003 Student realizuje samodzielnie i w zespole projektowym kolejne fazy modelowania - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ponosi współodpowiedzialność za realizowane zadania projektowe i potrafi komunikować się z otoczeniem - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Tworzenie systemów informatycznych: fazy projektów i modele konstrukcji systemów oprogramowania, modele projektowania
2. Analiza wymagań i modelowanie systemu informatycznego (model logiczny): przygotowanie specyfikacji, zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania strukturalnego, podstawowe fazy modelowania strukturalnego, zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego
3. Modelowanie obiektowe: metodologia OMT, diagramy UML
4. Projektowanie systemu informatycznego (model fizyczny): Kryteria poprawnej definicji projektu systemu informatycznego, Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie projektowania strukturalnego i obiektowego
5. Implementacja i testowanie systemu informatycznego
6. Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu informatycznego
7. Zarządzanie zespołem programistycznym, zarządzanie przedsięwzięciami,
8. Wzorce projektowe (kreacyjne, strukturalne, czynnościowe,
9. Podstawy projektowania komponentowego, inżynieria systemów klient-serwer, inżynieria aplikacji internetowych, inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo.

Zajęcia praktyczne:

1. Tworzenie systemu informatycznego na przykładzie – realizacja poszczególnych faz projektu zgodnie z wybranym modelem konstrukcji systemów oprogramowania,
2. ealizacja analizy wymagań i modelowanie przykladowego systemu informatycznego (model logiczny): przygotowanie specyfikacji, realizacja zadań projektowych modelowania obiektowego
3. Konstrukcja modeli obiektowych (OMT, UML)
4. Projekt modelu fizycznego
5. Częśćiowa implementacja i testowanie systemu informatycznego
7. Zarządzanie zespołem programistycznym na podstawie realizowaneo przykładu projektowego
8. Zastosowanie wzorców projektowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 60% egzamin + 40% oceny z ćwiczeń, po uzyskaniu co najmniej oceny 3.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Programowanie strukturalne i obiektowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 M. Flasiński, “Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
2 pod redak. J. Górskiego, “Inżynieria Oprogramowania”
3 W.M.Turski, “Propedeutyka Informatyki” (ostatni rozdział)
4 Redmil F.J. et al.: A Guideline for Writing a System Requirements Specification (SRS) for Computer Systems, Suplement to British Telecommunications Engineering Journal, Vol 6, Part 4, January 1988
5 A. Krawczyk, “Object Modeling Technique”, Informatyka nr. 9 1993r
6 R.S. Pressman, “Praktyczne Podejście do Inżynierii Programowania”,
7 G.Booch, J.Rumbaugh, I.Jacobson, “UML- Przewodnik Użytkownika”, WNT , 2002
8 Roger R. Pressman, „Praktyczne podejście do inżynierii programowania”, WNT, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagana od studentów realizacja projektu informatycznego realizowanego w grupach projektowych

Zaliczenie w pierwszym terminie na podstawie zaliczonych projektów z ćwiczeń + dodatkowe 2 terminy zaliczenia,

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1