Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Administracja Systemami Komputerowymi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-608-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Danek Tomasz (danek9@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Danek Tomasz (danek9@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych IT1A_W16 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych IT1A_W21 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów IT1A_U02 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych IT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Logowanie do systemu Linux. Podstawowe typy kont w systemie.
2. Podstawowa konfiguracja systemu Linux: ustawienie czasu, zmiana haseł, update systemu

3. Obsługa dysków sieciowych, automatyzacja ich podłączania przy każdym starcie systemu
4. Konfiguracja trybu SELinux
5. Aktualizacja podstawowych aplikacji użytkowych, tj. przeglądarka internetowa czy edytor tekstu
6. Zarządzanie programem BOOT leader
7. Zaplanowanie oraz stworzenie systemu kopii zapasowych przy pomocy narzędzi dostępnych w systemie Linux
8. Tworzenie reguł firewalla za pomocą iptables. Zabezpieczanie systemu przed atakami z Internetu
9. Obsługa serwerów http oraz ftp. Konfiguracja pasma
10. Konfiguracja serwera SVN.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia = ocena z realizacji poszczególnych zadań na ćwiczeniach.
Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza o systemie Linux.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

L. Wirzenius et al, The Linux System Administrator’s Guide

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Using data mining techniques for diagnostic of virtual systems under control of KVM, Monika Chuchro, Kamil Szostek, Adam Piórkowski, Tomasz Danek, Emerging trends in computing, informatics, systems sciences, and engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2010, S. 1011–1022.

Creation and application of heterogeneous grid environment for seismic modeling, Jacek Strzelczyk, Tomasz Danek, Geoinformatica Polonica, 2009, nr 9, s. 35–41

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1