Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konfiguracja i diagnostyka sieci komputerowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-609-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi konfigurować wybrane typy połączeń sieciowych. IT1A_W16, IT1A_W15 Projekt
M_W002 Zna zasady trasowania ruchu IP. IT1A_W16 Kolokwium
M_W003 Zna schemat przepływu ruchu sieciowego i mechanizmy jego kontroli w kernelu systemu Linux. IT1A_W16 Kolokwium
M_W004 Wie jakie są podstawowe techniki profilowania ruchu IT1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować zaawansowane właściwości trasowania statycznego. IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U17 Projekt
M_U002 Potrafi konfigurować (programową) implementację mostu w systemie Linux IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U17 Projekt
M_U003 Potrafi konfigurować filtrację ruchu sieciowego w oparciu o iptables i ebtables (Linux) IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U17 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. rozwoju obowiązujących protokołów i narzędzi. IT1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. bezpieczeństwa w sieci i związanych z tym obowiązków administratorów. IT1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma świadomość wpływu działań administratora sieci na wygodę jej użytkowania i wydajność pracy jej użytkowników. IT1A_K04, IT1A_K02, IT1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi konfigurować wybrane typy połączeń sieciowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady trasowania ruchu IP. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna schemat przepływu ruchu sieciowego i mechanizmy jego kontroli w kernelu systemu Linux. + - - - - - - - - - -
M_W004 Wie jakie są podstawowe techniki profilowania ruchu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować zaawansowane właściwości trasowania statycznego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi konfigurować (programową) implementację mostu w systemie Linux - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi konfigurować filtrację ruchu sieciowego w oparciu o iptables i ebtables (Linux) + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. rozwoju obowiązujących protokołów i narzędzi. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. bezpieczeństwa w sieci i związanych z tym obowiązków administratorów. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość wpływu działań administratora sieci na wygodę jej użytkowania i wydajność pracy jej użytkowników. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Właściwości mediów transmisyjnych.
 2. Protokoły transmisyjne.

  • Stosy protokołów i model referencyjny ISO/OSI.
  • Podsystem sieciowy w Linuksie.

 3. Budowa wybranych typów sieci.

  • Sieci IEEE 802.3(i,u,z).
  • Sieci IEEE 803.11(b,g,n).

  Zasady działania, konfiguracja i typowe problemy.
  Zarządzanie i filtracja ruchu na poziomie drugiej warstwy modelu ISO/OSI.

 4. Protokoły TCP/IP v4 i v6.

  • Zaawansowane trasownie.
  • Filtracja pakietów.
  • Kształtowanie ruchu.

 5. Konstruowanie sieci w oparciu o inne popularne standardy (USB, FireWire, BlueTooth).
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Sieci IEEE 802.3(i,u,z).

  • Montowanie sieci; pomiary i diagnostyka łączy.
  • Zarządzanie siecią (monitorowanie i filtrowanie ruchu).

 2. Sieci IEEE 802.11(b,g,n).

  • Zestawianie połączeń; badanie wpływu otoczenia na jakość transmisji.
  • Konfigurowanie urządzeń transmisyjnych.
  • Mechanizmy bezpieczeństwa komunikacji.

 3. Sieci TCP/IP v4 i v6.

  • Konfigurowanie trasowania z podziałem na podsieci.
  • Monitorowanie i filtrowanie ruchu.
  • Tunelowanie połączeń.
  • Profilowanie ruchu.
  • Diagnostyka. Wyznaczanie topologii sieci i dostępnych usług.

 4. Konfigurowanie połączeń w oparciu o USB, FireWire i BlueTooth.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw budowy i działania sieci komputerowych.
Podstawowe umiejętności użytkowania i administrowania systemem Unix/Linux.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Ethernet. Podręcznik administratora”, Charles E. Spurgeon
„Sieci komputerowe. Biblia”, Barrie Sosinsky
„Sieci komputerowe i intersieci”, Douglas E. Comer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1