Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie komunikacji sieciowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-610-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Korzystać z niskopoziomowych funkcji systemowych. IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Egzamin
M_W002 Protokół RS-232, protokół Ethernet, protokół IP, protokół TCP, protokół ICMP IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Egzamin
M_W003 Architektura klient-serwer, interfejs gniazd IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Egzamin
M_W004 Protokół zdalnego wywołania procedury IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Testowanie komunikacji sieciowej za pomocą komendy tcpdump IT1A_U13 Aktywność na zajęciach
M_U002 Zaprojektować i wykonać programy w języku C, realizujące komunikację w trybie datagramowym, w tym rozsyłanie grupowe. IT1A_U01, IT1A_U08 Projekt
M_U003 Zaprojektować i wykonać programy w języku C przesyłające dane w trybie połączeniowym IT1A_U01, IT1A_U08 Projekt
M_U004 Zaprojektować i wykonać program w języku C realizujący zdalne wywołanie funkcji. IT1A_U01, IT1A_U08 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych IT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Korzystać z niskopoziomowych funkcji systemowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Protokół RS-232, protokół Ethernet, protokół IP, protokół TCP, protokół ICMP + - + - - - - - - - -
M_W003 Architektura klient-serwer, interfejs gniazd + - + - - - - - - - -
M_W004 Protokół zdalnego wywołania procedury + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Testowanie komunikacji sieciowej za pomocą komendy tcpdump + - + - - - - - - - -
M_U002 Zaprojektować i wykonać programy w języku C, realizujące komunikację w trybie datagramowym, w tym rozsyłanie grupowe. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zaprojektować i wykonać programy w języku C przesyłające dane w trybie połączeniowym - - + - - - - - - - -
M_U004 Zaprojektować i wykonać program w języku C realizujący zdalne wywołanie funkcji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zasady korzystania z niskopoziomowych funkcji systemowych w systemie UNIX
2. Omówienie protokołów: RS-232, Ethernetu, IP, TCP, ICMP
3. Przedstawienie architektury klient-serwer, koncepcja gniazd
4. Funkcje bibloteki gniazd, zasady korzystania wraz z przykładami
5. Testowanie komunikacji sieciowej za pomocą komendy tcpdump

Ćwiczenia laboratoryjne:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka C, umiejętność programowania proceduralnego, umiejętność wykorzystania struktur danych, w realizowanych programach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. E. Comer Sieci komputerowe i intersieci
W. R. Stevens Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1