Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-611-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. IT1A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac niezbędnych do realizacji określonego zagadnienia wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne IT1A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. IT1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji i czynności na pracę zespołu. IT1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac niezbędnych do realizacji określonego zagadnienia wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji i czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne
Celem praktyk zawodowych jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.
W szczególności Student ma możliwość:
zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
zapoznania się z komercyjnym zastosowaniem systemów informatycznych,
przeszkolenia do wykonywania określonych zadań inżynierskich
samodzielnej realizacji zadań informatycznych będąc pod nadzorem upoważnionej osoby wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości),
obsługi i konserwacji sprzętu informatycznego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student pisze sprawozdanie z przebiegu praktyki (4-6 stron A4). Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.
Podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana do spraw Praktyk Studenckich.