Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stereologia i analiza obrazu w zastosowaniach geologicznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-703-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań analizy obrazu w zastosowaniach geologicznych i geotechnicznych. IT1A_W19, IT1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę o metodach pomiarowych stosowanych w geologii i geotechnice. IT1A_W17, IT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność stosowania nowoczesnych metod komputerowej analizy do opisu struktur geologicznych. IT1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań analizy obrazu w zastosowaniach geologicznych i geotechnicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach pomiarowych stosowanych w geologii i geotechnice. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność stosowania nowoczesnych metod komputerowej analizy do opisu struktur geologicznych. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu porowatości skał zbiornikowych,
2. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu wielkości ziarn skalnych
3. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu spękań w skali mikro
4. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu spękań w masywach skalnych
5. Wykorzystanie analizy sekwencji wideo do celów mechaniki skał oraz mineralurgii.
6. Metody pomiarów automatycznych przy wykorzystaniu metod analizy obrazy
7. Zalety i ograniczenia metod analizy obrazy w zastosowaniach geologicznych i geotechnicznych,

Zajęcia praktyczne:

Pomiary ilościowe zdjęć przedstawiających różne obiekty (np. geologiczne) przy wykorzystaniu metod stereologii i analizy obrazu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 40% ocena z wykonania projektu + 20% oceny z aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotu geologia podstawowa I.
Zaliczenie przedmiotu Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sprawozdania z krajowych i międzynarodowych konferencji poruszających problematykę stereologii i analizy obrazów w zastosowaniach geologicznych (np. europejskie i międzynarodowe kongresy stereologiczne, konferencje geologiczne, itp)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1
udział „praktycznych” punktów ECTS: 2

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.