Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika wektorowa SVG
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-704-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Język SVG, sposób tworzenia podstawowych elementów graficznych IT1A_W02, IT1A_W03 Egzamin
M_W002 Pakiet Batik, obsługa grafiki SVG z poziomu programu w Javie IT1A_W03, IT1A_W04 Egzamin
M_W003 Obsługa zdarzeń generowanych w trakcie interakcji z dokumentem SVG przez kod w języku Java IT1A_W03, IT1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Przygotowanie plików w formacie SVG IT1A_U16, IT1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Realizacja wybranych algorytmów geometrii obliczeniowej w języku Java, wizualizacja wyników z wykorzystaniem pakietu Batik IT1A_U16, IT1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Realizacja interaktywnej mapy w formacie SVG w języku Java, z wykorzystaniem pakietu Batik IT1A_U16, IT1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych IT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Język SVG, sposób tworzenia podstawowych elementów graficznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Pakiet Batik, obsługa grafiki SVG z poziomu programu w Javie + - - - - - + - - - -
M_W003 Obsługa zdarzeń generowanych w trakcie interakcji z dokumentem SVG przez kod w języku Java + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Przygotowanie plików w formacie SVG + - - - - - + - - - -
M_U002 Realizacja wybranych algorytmów geometrii obliczeniowej w języku Java, wizualizacja wyników z wykorzystaniem pakietu Batik - - - - - - + - - - -
M_U003 Realizacja interaktywnej mapy w formacie SVG w języku Java, z wykorzystaniem pakietu Batik - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Składnia języka SVG, elementy graficzne, przykłady
2. Pakiet Batik, korzystanie z pakietu
3. Zdarzenia generowane przez dokument SVG, sposób obsługi w Javie
4. Przypomnienie podstawowych algorytmów geometrii obliczeniowej

Zajęcia praktyczne:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomośc języka Java. Umiejętność programowania obiektowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Standard SVG
Dokumentacja pakietu Batik
F. P. Preparata M. I. Shamos Geometria obliczeniowa wprowadzenie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1