Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w środowisku .NET
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-708-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna przegląd środowisk tworzenia kodu w NET IT1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna technologie składowe środowiska NET IT1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna ideę usług sieciowych i technikę code behind IT1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania w NET - C# IT1A_W05, IT1A_W09, IT1A_W03 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować strony i tworzyć aplikacje NET IT1A_U12 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi programować w C# IT1A_U13 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych IT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna przegląd środowisk tworzenia kodu w NET - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna technologie składowe środowiska NET - - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna ideę usług sieciowych i technikę code behind - - - - - - + - - - -
M_W004 Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania w NET - C# - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować strony i tworzyć aplikacje NET - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi programować w C# - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Zapoznanie z pakietem Visual Studio
2. Tworzenie aplikacji okienkowej w środowisku .NET
3. Tworzenie serwisów systemowych w środowisku .NET
4. Tworzenie stron aktywnych w środowisku ASP.NET
5. Operacje bazodanowe z wykorzystaniem ADO.NET
6. Aplikacje rozproszone przy wykorzystaniu .NET Remoting
7. Podstawy tworzenia aplikacji wielowątkowych i obliczeń równoległych w .NET

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Perry S. C.C# i NET (ang. Core C# and .NET). wyd. Helion, Gliwice, 2006, rozdzial_pierwszy.pdf
2 Lars Powers, Mike Snell: Microsoft Visual Studio 2005 – Księga Eksperta. wyd Helion, Gliwice 2007
3 MSDN, http://msdn.microsoft.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3