Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie Komponentowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-709-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna koncepcję kodu ponownego wykorzystania IT1A_W05, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna ideę budowy maszyny wirtualnej IT1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna ideę kodu pośredniego i zarządzanego IT1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania komponentowego –C# IT1A_W04, IT1A_W02 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować i tworzyć komponenty IT1A_U14 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi programować w C# IT1A_U14 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych IT1A_K04, IT1A_K03 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna koncepcję kodu ponownego wykorzystania + - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna ideę budowy maszyny wirtualnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna ideę kodu pośredniego i zarządzanego + - - - - - + - - - -
M_W004 Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania komponentowego –C# + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować i tworzyć komponenty - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi programować w C# - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Technologie komponentowe. Przegląd i rys historyczny. Cechy oprogramowania komponentowego. Biblioteki dynamicznie ładowane. Komponenty. Technologia COM/DCOM. Technologia .NET. Maszyna wirtualna. Kompilacja JIT a AOT. Kod zarządzany. Mechanizm odśmiecacza (Garbage Collector). Kompilacja do CLI i obfuskacja. Język C#. Typy danych, klasy. Funkcje.

Zajęcia praktyczne:

1. Wprowadzenie do środowisk maszyn wirtualnych.
2. Konstrukcja oprogramowania przenośnego.
3. Deasemblacja i obfuskacja.
4. Zrównoleglanie obliczeń.
5. Optymalizacja kodu. Sterowanie maszyną JIT.
6. Zarządzanie pamięcią. Czas życia obiektu. Garbage Collector.
7. Techniki serializacji i deserializacji.
8. Refleksja.
9. Tworzenie stron .NET. Technika ‘code behind’.
10. LINQ. Wyrazenia regularne. Notacja Lambda.
11. Komunikacja – .NET Remoting i WCF.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Perry S. C.C# i NET (ang. Core C# and .NET). wyd. Helion, Gliwice, 2006.
2 Lars Powers, Mike Snell: Microsoft Visual Studio 2005 – Księga Eksperta. wyd Helion, Gliwice 2007
3 Toub S.: Patterns of Parallel Programming. Understanding and Applying Parallel Patterns with the .Net Framework 4 and Visual Csharp. Parallel Computing Platform, Microsoft Corporation. Version February 16, 2010.
4 http://www.microsoft.com/poland/developer/produkty/vstudio/teamsystem/expand/default.mspx
5 http://download.microsoft.com szukaj: En_vs_2005_vsts_180_Trial.img
6 Hejlsberg A., Torgersen M., Wiltamuth S., Golde P.: Język C# : programowanie. Wydanie III, Helion, 2010.
7 Mayo J.: C# 3.0 dla .NET 3.5 : księga eksperta. Helion 2010.
8 Troelsen A.: Język C# 2010 i platforma .NET 4. Helion, 2011.
9 Skeet J.: C# : od podszewki. Helion 2012.
10 Griffiths I.: C# 5.0. Programowanie : tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework. Helion, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kowal, A., Piórkowski, A., Danek, T., & Pięta, A. (2010). Analysis of selected component technologies efficiency for parallel and distributed seismic wave field modeling. In Innovations and Advances in Computer Sciences and Engineering (pp. 359-362). Springer Netherlands.

2. Piórkowski, A., Pięta, A., Kowal, A., & Danek, T. (2010). The Performance of Geothermal Field Modeling in Distributed Component Environment. In Innovations in Computing Sciences and Software Engineering (pp. 279-283). Springer Netherlands.

3. Piórkowski, A., & Szemla, P. (2013, May). Client-Side Processing Environment Based on Component Platforms and Web Browsers. In Computer Networks: 20th International Conference, CN 2013, Lwowek Slaski, Poland, June 17-21, 2013. Proceedings (Vol. 370, p. 21). Springer.

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1