Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych przestrzennych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-711-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. IT1A_W02, IT1A_W03 Egzamin
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. IT1A_W05 Egzamin
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. IT1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. IT1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. IT1A_U15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. IT1A_U15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systemy Informacji Geograficznej. Wprowadzenie do programu Quantum GIS oraz GRASS.
2. Szczegółowe omówienie modelu rastrowego i modeli wektorowych reprezentujących środowisko przyrodnicze.
3. Prosty model wektorowy i model topologiczny.
4. Analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS oraz GRASS.
5. Cechy baz danych przestrzennych.
6. Standardy OGC (Open GIS Consortium).
7. Projektowanie baz danych przestrzennych.
8. Wprowadzenie do PostGIS.
9. Definicja obiektów przestrzennych przy pomocy WKT, WKB oraz EWKT i EWKB (PostGIS).
10. Badanie geometrii zdefiniowanych obiektów przestrzennych (PostGIS).
11. Zapytania do baz danych przestrzennych.
12. Modyfikacja obiektów w bazach danych przestrzennych.
13. Analiza danych przestrzennych z wykorzystaniem QGISS, GRASS i PostGIS.
14. Dane rastrowe w PostGIS.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do programu Quantum GIS (QGIS).
2. Przetwarzanie i analiza danych wektorowych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczki GRASS.
3. Przetwarzanie i analiza danych rastrowych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczki GRASS.
4. Wprowadzenie do PostGIS.
5. Tworzenie bazy danych przestrzennych w PostGIS. Wprowadzanie danych przestrzennych do bazy.
6. Zapytania do bazy danych przestrzennych. Analiza GIS z wykorzystaniem PostGIS i QGIS.
7. Gromadzenie i analiza danych rastrowych w PostGIS.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotu: Bazy danych I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006 GIS. Teoria i Praktyka. PWN SA, Warszawa
Obe R. O., Hsu L. S. 2011 PostGIS in Action, Manning Publications Co.
Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann Publishers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3