Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt inżynierski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-712-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi IT1A_W19 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania IT1A_U03 Praca dyplomowa
M_U002 ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych IT1A_U06 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy IT1A_K05 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - - - - - - - - - + -
M_U002 ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Zajęcia obejmują:
- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
- konsultacje z opiekunem
- przygotowanie i udział w egzaminie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 385 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Wykonanie projektu 200 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena z pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak