Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy geodezji i kartografii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-105-GE-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoinformatyka
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii. IT2A_W08 Kolokwium
M_W002 Student zna główne zasady konstrukcji map geologicznych i geośrodowiskowych i rozdziela zawartość warstw geodezyjno - topograficznych mapy od warstw tematycznych IT2A_U01, IT2A_U04, IT2A_W02 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność przedstawienia rzeźby terenu na mapie i przekroju morfologicznym oraz potrafi wykonać przekrój z prostej mapy geologicznej. IT2A_U01, IT2A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Student umie dokonać transformacji współrzędnych między układami odwzorowania. IT2A_U07 Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne zasady konstrukcji map geologicznych i geośrodowiskowych i rozdziela zawartość warstw geodezyjno - topograficznych mapy od warstw tematycznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność przedstawienia rzeźby terenu na mapie i przekroju morfologicznym oraz potrafi wykonać przekrój z prostej mapy geologicznej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie dokonać transformacji współrzędnych między układami odwzorowania. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. ELEMENTY GEODEZJI Geodezja, kartografia i topografia – podstawowe pojęcia i definicje. Układy odniesienia – sfera (powierzchnia kuli) i elipsoida obrotowa. Sposoby odwzorowania sfery na płaszczyznę. Odwzorowanie kartograficzne elipsoidy obrotowej. Układy współrzędnych na płaszczyźnie. Stosowane do dziś dawne układy odniesienia i powiązane z nimi układy współrzędnych płaskich: 1942, 1965, GUGiK 1980. Układy obecnie obowiązujące: 1992, 2000, UTM. Układy lokalne. Geoida – układ odniesienia wysokości – jako powierzchnia ekwipotencjalna. Rodzaje wysokości. Niwelacja na potrzeby pomiarów geodynamicznych i jej powiązania z grawimetrią.
  2. KARTOGRAFIA OGÓLNA

    Pojęcie mapy i klasyfikacja map tradycyjnych (analogowych). Kartografia i jej działy. Barwa na mapie, znaki kartograficzne, napisy na mapach. Kartograficzne metody prezentacji. Elementy mapy topograficznej (osnowa matematyczna, treść mapy i elementy pozaramkowe). Generalizacja kartograficzna. Rozmieszczenie napisów na mapie. Typy map cyfrowych, w tym numeryczne (cyfrowe) modele terenu (NMT, CMT) i problem wymiaru (2.5D, 3D czy 4D). Baza danych topograficznych. Atlasy elektroniczne. Kartografia a Systemy Informacji Geograficznej. Co kupić – mapa jako plik jpg czy geotiff?, cała czy warstwy tematyczne?

  3. KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA

    Typy map geologicznych. Mapy intersekcyjne – klasyczne powierzchniowe mapy geologiczne. Mapy wgłębne strukturalne i intersekcyjne (mapy paleopowierzchni). Zastosowania map powierzchniowych i wgłębnych. Mapy geologiczne cyfrowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Transformacje współrzędnych pomiędzy układami państwowymi (program Transpol) i lokalnymi (metoda punktów dopasowania).

Tworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie wyników pomiarów. Modelowanie powierzchni terenu. Czytanie map topograficznych (poziomicowych) i sytuacyjno – wysokościowych. Wyznaczanie przekrojów morfologicznych z mapy analogowej.

Podstawowe struktury geologiczne na mapach intersekcyjnych terenu równinnego (quasi poziomego) i na mapach strukturalnych. Ręczna konstrukcja przekrojów z tych map. Proste przykłady intersekcji geologicznej w terenie urzeźbionym (mapy wielkoskalowe) i przekroje z tych map. Przegląd map cyfrowych – jpg-i, geotify i formaty wektorowe – ich możliwości i ograniczenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium z wykładów + 0,5* ocena ze sprawdzianów z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Makowski A. Systemy informacji topograficznej kraju. Oficyna Wydawnicza P. Warszawskiej, Warszawa 2005
Wprowadzenie do kartografii i topografii. Redakcja naukowa Pasłowski J. Wyd. Nowa Era, Wrocław, 2006.
GUGiK Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl

Kotański Z., 1990, Geologiczna kartografia wgłębna, Wyd. Geol. W-wa.
Powell D., 1992, Interpretation of Geological Structures through Maps, Longman Sc.&Tech.
Lisle R.J., 1995, Geological Structures and Maps. A practical Guide. Butterworth-Heinemann Ltd.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak