Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki mikroprocesorowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-202-GE-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoinformatyka
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów IT2A_W11 Kolokwium
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych IT2A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń IT2A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji IT2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych + - + - - - + - - - -
M_W003 ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń + - + - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji - - + - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Mikroprocesory mikrokontrolery – architektury, budowa wewnętrzna podstawowe pojęcia. Przegląd dostępnych mikrokontrolerów.
• Opis architektury wybranego mikrokontrolera
• Język asemblera – rozkazy zasady tworzenia oprogramowania
• Opis wybranego środowiska programistycznego.
• Programowanie podstawowych zadań mikroprocesora/mikrokontrolera.
• Programowanie systemu przerwań.
• Programowanie urządzeń peryferyjnych

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym.
Wykonanie kilku prostych projektów z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera w systemie wbudowanym:

  • Oprogramowanie portów równoległych i szeregowych.
  • Wykonanie projektu opartego na systemie przerwań.
  • Wykonanie projektu z przetwarzającego dane zapisane w pamięci EEPROM.

Zajęcia praktyczne:

Cała grupa podzielona zostaje na zespoły dwuosobowe. Każdy zespół otrzymuje do wykonania projekt polegający na oprogramowaniu wybranego mikrokontrolera tak aby postało działające urządzenie.
Ocenie podlega działanie urządzenia, wykonane oprogramowanie oraz dokumentacja projektu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 30% oceny z laboratorium + 40% oceny projektu zespołowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Ryszard Krzyżanowski, Układy mikroprocesorowe. PWN, Warszawa, 2007. Rafał Baranowski, Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce, BTC, Warszawa 2005.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak