Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia komputerowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-203-GE-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoinformatyka
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zasadni Jerzy (jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w kartografii wspomaganej komputerowo IT2A_W02, IT2A_W03 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod GIS (geographic information system), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geologii i kartografii geologicznej IT2A_W02, IT2A_W04, IT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U002 Student potrafi opracować i analizować dane przestrzenne, ma wiedzę na temat sposobów ich pozyskiwania IT2A_U05, IT2A_U01, IT2A_U04, IT2A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet IT2A_K07, IT2A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w kartografii wspomaganej komputerowo + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod GIS (geographic information system), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geologii i kartografii geologicznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student potrafi opracować i analizować dane przestrzenne, ma wiedzę na temat sposobów ich pozyskiwania - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie w zagadnienia związane ze środowiskiem GIS, charakterystyka pakietu ArcGis, a zwłaszcza programu ArcMap.
Struktura danych przestrzennych (dane rastrowe, wektorowe) oraz możliwości ich wizualizacji.
Internetowe źródła danych, serwery WMS (WebMapService).
Rodzaje i metody tworzenia map cyfrowych, problemy automatycznego generowania map z danych punktowych.
Tworzenie baz danych w środowisku GIS. Import danych z GNSS (GPS).
Wykorzystanie numerycznego modelu terenu i jego pochodnych w analizie geomorfologicznej i strukturalnej.

Zajęcia praktyczne:

Analiza i przetwarzanie map topograficznych, ortofotomap lotniczych, wielokanałowych zobrazowań satelitarnych.
Rodzaje i wykorzystanie Numerycznych Modeli Terenu (DEM, DTM).
Digitalizacja skanowanych map geologicznych, przekroje geologiczne.
Wizualizacja danych 3D i tworzenie map do wydruku (ArcMap), programy do graficznej prezentacji wyników badań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5* ocena z kolokwium z wykładów + 0,5* ocena z projektów i testów z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z przedmiotu Elementy geodezji i kartografii (I semestr, 2st. studiów)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Davis D. E., 2004. Gis dla każdego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Litwin L., Myrda G., 2005. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Longley P., Goodchild M., Maguire D,. Rhind D., 2006. GIS, Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, selfpublishing

do programu Arc Map:
Dębski M., Podstawy ArcGIS, Environmental Systems Research Institute
Podręczniki do oprogramowania firmy ESRI
Konspekty do zajęć w formie plików pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych oceń cząstkowych: z wykładów (kolokwium) i z ćwiczeń laboratoryjnych (projekty). Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu w trzech terminach. Termin oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.