Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Satelitarny system nawigacji GPS
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-304-GE-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoinformatyka
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna istotę wyznaczania pozycji za pomocą globalnych systemów nawigacji, ich możliwości i ograniczenia. IT2A_W07, IT2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna fizyczne podstawy funkcjonowania systemu z pożądaną dokładnością i technologie informatyczne stosowane do kodowania i odczytu danych, odbieranych przez odbiorniki GPS. IT2A_W10, IT2A_W07, IT2A_W04 Kolokwium
M_W003 Student poznaje różne technologie pomiarowe stosowane w GNSS, metody minimalizacji błędu i kryteria wyboru sprzętu stosownie do zadań i możliwości finansowych IT2A_W18, IT2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie precyzyjnie określić swoją pozycję na różnych typach map drukowanych i scyfrowanych a w razie potrzeby narzucić na nie układ współrzędnych - zgodny z wykonywanym zadaniem i posiadanymi możliwościami sprzętowymi. IT2A_U05, IT2A_U10, IT2A_U04 Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna istotę wyznaczania pozycji za pomocą globalnych systemów nawigacji, ich możliwości i ograniczenia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna fizyczne podstawy funkcjonowania systemu z pożądaną dokładnością i technologie informatyczne stosowane do kodowania i odczytu danych, odbieranych przez odbiorniki GPS. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student poznaje różne technologie pomiarowe stosowane w GNSS, metody minimalizacji błędu i kryteria wyboru sprzętu stosownie do zadań i możliwości finansowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie precyzyjnie określić swoją pozycję na różnych typach map drukowanych i scyfrowanych a w razie potrzeby narzucić na nie układ współrzędnych - zgodny z wykonywanym zadaniem i posiadanymi możliwościami sprzętowymi. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

GPS, GLONASS i GNSS. Podstawowe zastosowania GPS. Istota działania GPS – obliczenia czy pomiar czasu? Trilateracja – metoda wyznaczenia pozycji. Teoria względności a synchronizacja zegarów GPS. Elementy systemu, rola segmentu kontrolnego. Depesza nawigacyjna, almanach i efemeryda. Pozycja autonomiczna a pomiar fazowy (geodezyjny). Podwójna rola kodu C/A. Dokładność systemowa pomiarów kodem C/A (SPS) i P/Y (PPS). Źródła błędów pomiarowych i ograniczenia w ich korekcji metodami różnicowymi (DGPS). 2 sposoby korekcji pozycji nawigacyjnej (DGPS). Podział DGPS ze względu na źródło poprawki. Istota pomiaru fazowego. Eliminacja błędów (porównanie opóźnienia L1 i L2, podwójne różnicowanie). Rozwiązanie niejednoznaczności pomiaru fazą. Współrzędne geodezyjne stosowane w Polsce, kompatybilne z GPS i nie. Kryteria wyboru odbiornika do zakupu – waga, cena a zastosowanie (wymagana dokładność pomiarowa).

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia terenowe (okolice AGH) – nawigacja do zadanego punktu, pomiar autonomiczny pozycji i porównanie jej z mapą 1:10 000 i 1:5 000. Przegląd polskich map topograficznych. Współrzędne GPS i możliwości ich przeliczenia w odbiorniku kodowym na współrzędne map polskich. Odmierzanie na mapach papierowych współrzędnych krzywoliniowych i prostoliniowych. Transformacja siedmioparametrowa współrzędnych z pomocą programu komputerowego. Transformacja uproszczona metodą punktów dopasowania (program komputerowy). Kalibracja map własnych na podstawie pomiaru autonomicznego GPS. Prezentacja pomiarów na mapach Google. Wybór optymalnej pory pomiaru na podstawie aktualnego almanachu pozyskanego z sieci.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,5* ocena z kolokwium z ćwiczeń i zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

GEOFORUM – portal magazynu Geodeta – http://geoforum.pl/?menu=46813,46833,46918&link=gnss-krotki-wyklad-alfabet-gps-segmenty-i-sygnal-gps

ASGEUPOS – portal AKTYWNEJ SIECI GEODEZYJNEJ; strona opisująca technologie GNSS http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=tech_gnss

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak