Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagadnienia odwrotne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-104-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Danek Tomasz (danek9@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Danek Tomasz (danek9@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem odwrotnym IT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W002 Rozumie pojęcia i zna podstawowe metody liniowej i nieliniowej inwersji danych IT2A_W02, IT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą numerycznej inwersji danych pomiarowych. IT2A_W02, IT2A_W03, IT2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę inwersyjną do konkretnego problemu IT2A_W02, IT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i przeprowadzić ich analizę IT2A_W02, IT2A_W03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem odwrotnym + - - - - - + - - - -
M_W002 Rozumie pojęcia i zna podstawowe metody liniowej i nieliniowej inwersji danych + - - - - - + - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą numerycznej inwersji danych pomiarowych. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę inwersyjną do konkretnego problemu - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i przeprowadzić ich analizę - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia i informacje dotyczące historii i rozwoju metod inwersyjnych. (1 godz.)

2. Zależności i główne pojęcia związane z relacją pomiędzy danymi pomiarowymi a modelem matematycznym. (1 godz.)

3. Matematyczne podstawy sformułowania problemu inwersji. (2 godz.)

4. Inwersja liniowa i nieliniowa. (4 godz.)

Zajęcia praktyczne:

1. Inwersja pomiarowych danych geofizycznych (grawimetria megnetotelluryka, sejsmika). (4 godz.)

2. Zastosowanie metod optymalizacji globalnej w zagadnieniu odwrotnym. (4 godz.)

3. Metody inwersji Bayesowskiej na przykładzie danych geofizycznych. (10 godz.)

4. Porównanie i wybór prawidłowej parametryzacji modelu na podstawie kryteriów informacyjnych. (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach praktycznych 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z ćwiczeń praktycznych (z wagą 0.4) oraz z projektu zaliczeniowego (z wagą 0.6)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych metod numerycznych i statystyki. Umiejętność programowania w języku C. Podstawowa wiedza dotycząca metod optymalizacyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

C. W. Groetsch (1999). Inverse Problems: Activities for Undergraduates. Cambridge University Press. ISBN 978-0-88385-716-8.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bayesian inversion of VSP traveltimes for linear inhomogeneity and elliptical anisotropy, Tomasz Danek, Michael A. Slawinski, Geophysics, 2012 vol. 77 no. 6

Uncertainty analysis of effective elasticity tensors using quaternion-based global optimization and Monte-Carlo method, T. Danek, M. Kochetov, M. A. Slawinski, Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 2013 vol. 66 no. 2

Effective elasticity tensors in context of random errors / Tomasz Danek, Mikhail Kochetov, Michael A. Slawinski, Journal of Elasticity, 2015 vol. 121 iss. 1

Informacje dodatkowe:

Brak