Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Specjalistyczne systemy komputerowe w naukach o Ziemi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-110-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student dobiera odpowiednie metody analizy GIS do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. IT2A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student charakteryzuje specyfikę metod geostatystycznych. IT2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę aktywnych i pasywnych metod teledetekcji satelitarnej i wskazuje ich zastosowania. IT2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę GIS danych przestrzennych. IT2A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać geostatystyczną analizę danych. IT2A_U10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi przygotować dane i wykonać analizę interferometryczną satelitarnych danych radarowych. IT2A_U17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i zdolności do samokształcenia. IT2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student dobiera odpowiednie metody analizy GIS do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student charakteryzuje specyfikę metod geostatystycznych. - - - - - - + - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę aktywnych i pasywnych metod teledetekcji satelitarnej i wskazuje ich zastosowania. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę GIS danych przestrzennych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać geostatystyczną analizę danych. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować dane i wykonać analizę interferometryczną satelitarnych danych radarowych. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i zdolności do samokształcenia. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Wprowadzenie do systemów informacji przestrzennej.
2. Metody analizy danych przestrzennych.
3. Analiza danych przestrzennych w programie QGIS.
4. Wprowadzenie do metod geostatystycznych.
5. Geostatystyczna analiza danych w programie R.
6. Aktywne i pasywne metody teledetekcji satelitarnej.
7. Analiza interferometryczna satelitarnych danych radarowych w programie NEST.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Listwin L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion
2 Sitek Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków
3 Namysłowska-Wilczyńska B. 2006 Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 0