Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane techniki internetowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-201-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna różne platformy programistyczne i różnice między nimi IT2A_W14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada aktualną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych IT2A_W13, IT2A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna i potrafi opisać architektoniczny wzorzec projektowy IT2A_W13, IT2A_W14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej IT2A_U12, IT2A_U13 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową IT2A_U12, IT2A_U13 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT2A_K04 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna różne platformy programistyczne i różnice między nimi + - + - - - + - - - -
M_W002 Student posiada aktualną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych + - + - - - + - - - -
M_W003 Student zna i potrafi opisać architektoniczny wzorzec projektowy + - + - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej - - + - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową + - + - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę + - + - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. HTML5, CSS3
2. RWD
3. AngularJS
4. Canvas
5. Interaktywna wizualizacja danych
6. Omówienie popularnych szkieletów do tworzenia aplikacji internetowych
7. Wzorzec projektowy MVC
8. Poprawne projektowanie aplikacji internetowych

Ćwiczenia laboratoryjne:

W trakcie ćwiczeń student będzie realizował zadania omawiane na wykładach.

Zajęcia praktyczne:

Student będzie realizował projekt, którego wynikiem będzie działająca aplikacja internetowa.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student posiada wiedzę z zakresu programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1