Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informatyczne w geof. otworowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-204-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy fizyczne wybranych pomiarów geofizyki otworowej i rozumie ich aspekt geologiczny. IT2A_W07 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna stosowane w geofizyce otworowej formaty danych IT2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie importować, edytować, przetwarzać w zakresie podstawowym oraz eksportować profilowania geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów i systemów komuterowych. IT2A_U05, IT2A_U03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Potrafi wykonać prostą interpretację pomiarów geofizyki otworowej i wyciągnąć wnioski geologiczne. IT2A_U01, IT2A_U04, IT2A_U03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób kreatywny poszukiwać rozwiązań postawionych zadań, w szczególności opierając się na współpracy w grupie, dyskusjach i wymianie doświadczeń IT2A_K06, IT2A_K01, IT2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy fizyczne wybranych pomiarów geofizyki otworowej i rozumie ich aspekt geologiczny. + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna stosowane w geofizyce otworowej formaty danych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie importować, edytować, przetwarzać w zakresie podstawowym oraz eksportować profilowania geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów i systemów komuterowych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać prostą interpretację pomiarów geofizyki otworowej i wyciągnąć wnioski geologiczne. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób kreatywny poszukiwać rozwiązań postawionych zadań, w szczególności opierając się na współpracy w grupie, dyskusjach i wymianie doświadczeń - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie do geofizyki otworowej. Wybrane rodzaje profilowań: profilowania średnicy, naturalnej promieniotwórczości, neutronowe, gęstościowe, akustyczne, elektryczne. Skale głębokości w geofizyce wiertniczej. Standardy wizualizacji danych otworowych. Formaty danych: pliki LAS i LIS. Profilowania skalarne i wektorowe.

Wybrane aspekty przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej z wykorzystaniem różnych systemów komputerowych. Interpretacja jakościowa i ilościowa danych geofizyki otworowej.

 • Wizualizacja danych dla pojedynczego otworu pod kątem oceny litologii.
 • Podstawowe zasady korelacji międzyotworowej.
 • Wykresy krzyżowe jako przykład jakościowej interpretacji danych geofizyki otworowej.
 • Parametry zbiornikowe skał: porowatość, przepuszczalność, nasycenie. Metody wyznaczania współczynnika porowatości ogólnej i nasycenia wodą złożową na podstawie profilowań oporności, akustycznych, gęstościowych i neutronowych (interpretacja ilościowa danych geofizyki otworowej).

Zajęcia praktyczne:

 • Formaty danych geofizyki otworowej: pliki LAS i LIS. Szczegółowa struktura plików LAS, typowe błędy. Import i eksport profilowań z i do plików LAS i LIS w różnych systemach komputerowych.
 • Wizualizacja profilowań geofizyki otworowej dla pojedynczego otworu pod kątem oceny litologii.
 • Korelacja międzyotworowa w oparciu o dane litostratygraficzne oraz anomalie na krzywych geofizyki otworowej.
 • Identyfikacja minerałów ilastych w oparciu o wykres krzyżowy tor-potas jako przykład interpretacji jakościowej.
 • Interpretacja ilościowa na przykładzie parametrów zbiornikowych skał w oparciu o wybrane profilowania geofizyki otworowej.
 • Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z projektów i kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy wiedzy z fizyki, geologii i geofizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1997 i 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja.
 • Materiały dydaktyczne udostępniane przez prowadzącego zajęcia.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak