Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy Agentowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-205-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Bielecki Andrzej (bielecki@ii.uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy systemów wieloagentowych. IT2A_W04 Wykonanie projektu
M_W002 Student samodzielnie projektuje i implementuje systemy wieloagentowe. IT2A_W05 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać podstawowe struktury systemów agentowych przy opisie prostych problemów przedstawionych w języku naturalnym IT2A_U17 Wykonanie projektu
M_U002 Student zna podstawowe metody doboru parametrów dla systemów agentowych. IT2A_U09 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi zaproponować rozwiązanie dla problemu optymalizacyjnego. IT2A_U12, IT2A_U16, IT2A_U15 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. IT2A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy systemów wieloagentowych. + - - - - - + - - - -
M_W002 Student samodzielnie projektuje i implementuje systemy wieloagentowe. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać podstawowe struktury systemów agentowych przy opisie prostych problemów przedstawionych w języku naturalnym + - - - - - + - - - -
M_U002 Student zna podstawowe metody doboru parametrów dla systemów agentowych. + - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi zaproponować rozwiązanie dla problemu optymalizacyjnego. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Charakterystyka systemów wieloagentowych
2. Projektowanie systemów wieloagentowych
a) Specyfikacja agentów
b) Relacje między agentami
c) Interakcje między agentami
3. Autonomiczne systemy wieloagentowe.
4. Systemy agentowe w robotyce
a) Systemy wizyjne agentów autonomicznych
b) Analiza sceny
c) Kooperacja
5. Neuronalne implementacje agentów.
6. Agenci inteligentni.
7. Systemy wieloagentowe jako narzędzie opisu i analizy złożonych systemów
a) Systemy ekonomiczne
b) Człowiek jako element systemów wieloagentowych
c) Systemy wieloagentowe w sterowaniu złożonymi systemami dynamicznymi
8. Systemy wieloagentowe w data miningu.

Zajęcia praktyczne:
-
E-learning:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z testu teoretycznego + 50% oceny z ćwiczeń
(lub Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Flasiński M. ,Wstęp do sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2