Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring i ochrona środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-208-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia dotyczą praktycznych zagadnień monitoringu środowiska pod kątem uzyskiwania danych, ich przetwarzania, gromadzenia i wizualizacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wymienia i opisuje wraz z przykładami formy ochrony przyrody w Polsce IT2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student opisuje możliwości zastosowania Informatyki Stosowanej w Ochronie i Monitoringu Środowiska: IT2A_W16, IT2A_W01, IT2A_W04, IT2A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Student definiuje pojęcie Zrównoważony Rozwój, Ekorozwój. IT2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować prostą prezentację na temat ochrony środowiska lub wpływu człowieka na środowisko: IT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U004 Student wykonuję analizę danych dotyczących monitoringu środowiska, potrafi wyciągnąć prawidłowe wnioski i zinterpretować wyniki: IT2A_U05, IT2A_U03, IT2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę Ochrony Środowiska: IT2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie: IT2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wymienia i opisuje wraz z przykładami formy ochrony przyrody w Polsce - - - - - - + - - - -
M_W002 Student opisuje możliwości zastosowania Informatyki Stosowanej w Ochronie i Monitoringu Środowiska: - - - - - - + - - - -
M_W003 Student definiuje pojęcie Zrównoważony Rozwój, Ekorozwój. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować prostą prezentację na temat ochrony środowiska lub wpływu człowieka na środowisko: - - - - - - + - - - -
M_U004 Student wykonuję analizę danych dotyczących monitoringu środowiska, potrafi wyciągnąć prawidłowe wnioski i zinterpretować wyniki: - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę Ochrony Środowiska: - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie: - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Program przedmiotu. Pojęcia ogólne: Środowisko, Ochrona Środowiska, Sozologia, Monitoring Środowiska, Czynniki środowiskowe naturalne i antropogeniczne. Historia i podstawy prawne Ochrony Środowiska w Polsce
2. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Człowiek jako element równowagi ekologicznej, zagrożenia różnorodności biologicznej niszczenie lasów tropikalnych zagładą gatunków, ingerencja człowieka w biocenozę, wpływ postępu przemysłowego na środowisko, etyczne aspekty roli człowieka w środowisku.
3. Człowiek a środowisko, działania i skutki- analiza przypadków (10 min na grupę, grupa około 4osobowa, przygotowane w trakcie zajęć).
4. Analiza wpływu działalności człowieka na środowisko. Przykłady szkodliwego wpływu i możliwości jego minimalizowania. Pozytywny wpływ człowieka na środowisko- analiza przypadków (10 min na grupę, grupa około 4osobowa, przygotowane w trakcie zajęć).
5. Zasoby przyrodnicze Polski. gatunki ginące i zagrożone w Polsce; obszary chronione (parki narodowe; parki krajobrazowe; rezerwaty przyrody; obszary chronionego krajobrazu; ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; ochrona w drodze uznania (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajoznawcze)); zagrożenia flory i fauny; inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony przyrody.
6. Społeczne aspekty ochrony środowiska, wprowadzanie zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego (definicje, filozofia, praktyczne możliwości wprowadzenia zrównoważonego rozwoju, aspekty prawne)
7. Jak działania i inicjatywy społeczne mogą wpływać na środowisko- analiza przypadków (10 min na grupę, grupa około 4osobowa, przygotowane w trakcie zajęć).
8. Zastosowania Informatyki Stosowanej w Ochronie Środowiska- analiza przypadków (10 min na grupę, grupa około 4osobowa, przygotowane w trakcie zajęć).

9. Historia i podstawy prawne funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska. Struktura organizacyjna PMŚ i struktura funkcjonalna realizowana w oparciu o model DPISR.
10. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.
11. Monitoring gleb, lasów i hałasu.
12. Monitoring środowiska- analiza danych, ocena możliwości automatyzacji zbierania, przesyłania i przechowywania danych. Analiza dużych zbiorów danych- analiza przypadków (10 min na grupę, grupa około 4osobowa, przygotowane w trakcie zajęć).
13. Zapoznanie się z zasadami i przyrządami służącymi do poboru próbek środowiskowych.
14. Zastosowania Informatyki Stosowanej w Monitoringu Środowiska- analiza przypadków (10 min na grupę, grupa około 4osobowa, przygotowane w trakcie zajęć).
15. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa=ocena z ćwiczeń

Ocena z ćwiczeń jest oceną z projektu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pyłka-Gutowska E. 2006. Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Warszawa.
Jones A. i in 2002. Nauki o środowisku ćwiczenia praktyczne (wybrane działy) PWN
Kozłowski S. 2001. Ekorozwój, PWN
Raporty o stanie środowiska w Polsce, IOŚ, Warszawa
Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2009. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań
Wierzbowski B., Rakoczy B. 2008. Podstawy prawo ochrony środowiska, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-05-8. — S. 877–884. — Bibliogr. s. 884, Abstr.

Reducing flood risk using Computer System for Monitoring River Embankments — Wykorzystanie Informatycznego Systemu Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych w ograniczaniu zagrożeń powodziowych / Monika CHUCHRO, Anna FRANCZYK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2017 vol. 28 no. 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.,Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — tekst: https://goo.gl/zR5ngz

Informacje dodatkowe:

Brak