Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy geomatyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-211-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geomatyki i ich zastosowań IT2A_W01 Kolokwium
M_W002 zna i rozumie metody stosowane w geodezji i kartografii oraz systemy informacji przestrzennej (GIS) IT2A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować analizę danych przestrzennych do rozwiązywania konkretnych zagadnień geologicznych, geofizycznych i środowiskowych IT2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi samodzielnie dobrać metody służące rozwiązaniu danego zagadnienia z zakresu analiz geomatycznych. IT2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi świadomie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat możliwości stosowania analiz geomatycznych IT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geomatyki i ich zastosowań - - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metody stosowane w geodezji i kartografii oraz systemy informacji przestrzennej (GIS) - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować analizę danych przestrzennych do rozwiązywania konkretnych zagadnień geologicznych, geofizycznych i środowiskowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie dobrać metody służące rozwiązaniu danego zagadnienia z zakresu analiz geomatycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi świadomie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat możliwości stosowania analiz geomatycznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia będą prowadzone z wykorzystaniem systemu ArcGIS:
- podstawowe transformacje pomiędzy popularnymi układami współrzędnych stosowanymi w kartografii
- praktyczna realizacja informatycznej obsługi metadanych
- praktyczna realizacja obsługi danych przestrzennych w językach VRML i X3D
- podstawowe operacje i charakterystyka języka KML
- praktyczne wykorzystanie danych GIS

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z kolokwióe prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu matematyki studiów I stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Banasik, P., et al. Podstawy geomatyki, Wyd. AGH, 2011.
2. Narkiewicz, J., GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, WKŁ, 2007
3. Januszewski, J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, PWN, 2007,
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest by student samodzielne wykonał zadane ćwiczenia rachunkowe