Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
systemy do modelowań procesów geodynamicznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-214-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozróżnić i opisać podstawowe i szczegółowe etapy realizacji modelowania numerycznego IT2A_W09, IT2A_W08 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Scharakteryzować zaawansowane moduły programu do modelowania numerycznego IT2A_W09, IT2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Dobierać odpowiedni moduł programu do modelowania numerycznego poszczególnych procesów fizycznych IT2A_W18, IT2A_W10, IT2A_W07, IT2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Korzystać i posługiwać się zaawansowanymi modułami programu do modelowania numerycznego wykorzystywanymi do symulacji procesów fizycznych IT2A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Konstruować modele numeryczne wybranych procesów fizycznych z wykorzystaniem zaawansowanych modułów programu do modelowania numerycznego IT2A_U08 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Zaprojektować schemat modelu numerycznego wspomagającego pomiary inżynierskie sejsmicznego pola falowego i przeprowadzić obliczenia oraz prezentację wyników IT2A_U09, IT2A_U08 Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Współpracować w grupie oraz mieć zdolność do wyrażania ocen i opinii na temat otrzymanych wyników obliczeń IT2A_K02, IT2A_K06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozróżnić i opisać podstawowe i szczegółowe etapy realizacji modelowania numerycznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Scharakteryzować zaawansowane moduły programu do modelowania numerycznego + - - - - - - - - - -
M_W003 Dobierać odpowiedni moduł programu do modelowania numerycznego poszczególnych procesów fizycznych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Korzystać i posługiwać się zaawansowanymi modułami programu do modelowania numerycznego wykorzystywanymi do symulacji procesów fizycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Konstruować modele numeryczne wybranych procesów fizycznych z wykorzystaniem zaawansowanych modułów programu do modelowania numerycznego - - - - - - + - - - -
M_U003 Zaprojektować schemat modelu numerycznego wspomagającego pomiary inżynierskie sejsmicznego pola falowego i przeprowadzić obliczenia oraz prezentację wyników - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Współpracować w grupie oraz mieć zdolność do wyrażania ocen i opinii na temat otrzymanych wyników obliczeń - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systemy FLAC, UDEC, PFC. Systemy dwuwymiarowe i trójwymiarowe.
2. Metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych, metoda elementów odrębnych, metoda różnic skończonych. Zalety i ograniczenia metod numerycznych. Niestabilność analizy numerycznej.
3. Symulacja numeryczna eksploatacji złóż, tunelowania, strzelania MW.
4. Analizy stateczności konstrukcji inżynierskich – mostu, tunelu, tamy, podpory wiaduktu.
5. Symulacje numeryczne testu wytrzymałościowego, drgań sejsmicznych, przepływów w ośrodku geologicznym, stateczności osuwiska.
6. Złożona symulacja numeryczna wielopokładowej eksploatacji górniczej.
7. Złożona symulacja numeryczna zapadliska powierzchni terenu.
8. Złożona symulacja stateczności obwałowania zbiornika odpadów.
9. Symulacja numeryczna uskoku w ośrodku wielowarstwowym.
10. Symulacja numeryczna osuwiska oraz obliczenia współczynnika bezpieczeństwa dla różnych kątów nachylenia zbocza.
11. Symulacja numeryczna wstrząsu w sąsiedztwie wyrobiska górniczego.
12. Symulacja numeryczna pola falowego. Symulacja inżynierskich pomiarów sejsmicznych w ośrodku dwuwarstwowym.
13. Projekty zaawansowane – zaliczenie ćwiczeń

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 50% ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotu modelowanie procesów geodynamicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Jeager J. C. i Cook N. G. W. 1976: Fundamentals of rock mechanics. Chapman and Hall, London.
2 Jing L., 2003: A review of techniques, advances and outstanding issues in numerical modelling for rock mechanics and rock engineering. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 40 (2003) 283–353
3 Pande G.N., Beer G., Williams J.R.1990: Numerical methods in rock mechanics, Wíley, New York .
4 Podręcznik – FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua, Version 7.0, Itasca Consulting Group, Inc., Minneapolis, Minnesota, USA.
5 Zienkiewicz O., 1972: "Metoda Elementów Skończonych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2,5
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2,5