Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy interpretacyjne w sejsmice
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-302-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych IT2A_W03, IT2A_W01 Projekt
M_W002 Student zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. IT2A_W04 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego IT2A_U02, IT2A_U01 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w grupie projektowej IT2A_K02 Prezentacja
M_K002 Student potrafi określić priorytety służące realizacji projektu interpretacyjnego IT2A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w grupie projektowej - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi określić priorytety służące realizacji projektu interpretacyjnego - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Interpretacja danych sejsmicznych – specyfika połączenia danych powierzchniowych o ograniczonej rozdzielczości pionowej i poziomej (sejsmika) z informacją punktową charakteryzującą się wysoką rozdzielczością pionową (dane geofizyki wiertniczej)
2. Prezentacja wybranego systemu służącego do interpretacji danych sejsmicznych (np.:, Hampson-Russell, OpendTect, Petrel, ), jego budowa i schemat działania, wymagane dane wejściowe, przeznaczenie i przykładowe wyniki.
3. Formaty danych sejsmicznych i otworowych oraz geodezyjne układy odniesienia. Zakładanie projektu, wprowadzanie danych, budowa i uzupełnianie bazy danych.
4. Edycja i interpretacja danych otworowych: edycja krzywych, konstrukcja wykresów składu litologicznego, wprowadzanie markerów korelacyjnych.
5. Dowiązanie danych otworowych do danych sejsmicznych: kalibracja krzywych profilowania akustycznego prędkościami średnimi, ekstrakcja waveletu, obliczenie sejsmogramów syntetetycznych, ekstrakcja operatora defazowania.
6. Integracja danych geofizycznych: doprowadzenie do postaci zerofazowej (defazowanie), wprowadzanie danych otworowych na przekroje sejsmiczne.
7. Geologiczna interpretacjia danych sejsmicznych: korelacja fazowa zidentyfikowanych granic sejsmicznych, autopikery, interpretacja uskoków, atrybuty i przetworzenia pola falowego (atrybuty) pomocne przy interpretacji strukturalnej i stratygraficznej danych sejsmicznych, wykorzystanie materiałów źródłowych i publikacji.
8. Wizualizacja przestrzenna 3D danych i wyników interpretacji,
9. Konstrukcja map strukturalnych: gridowanie map czasowych, konstrukcja modeli pola prędkości do konwersji czasowo-głębokościowej, przeliczanie map czasowych do domeny głębokości, konturowanie i wykańczanie map strukturalnych.
10. Zaawansowane procedury interpretacyjne np.: Inwersja sejsmiczna, spektralna dekompozycja
11. Konsultacje i finalizacja projektów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Wykonanie projektu 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji i zaliczenia projektu w postaci ustnej obrony projektu lub ocena sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
2. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych
3. R. E. Sheriff L. P. Geldart, Exploration Seismology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak