Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie projektami informatycznymi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-303-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych IT2A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej IT2A_W18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym IT2A_W19 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości IT2A_W22 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim IT2A_U19 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich i zna zasady bezpieczeństwa tych działań IT2A_U23, IT2A_U22 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób profesjonalny i etyczny współpracować w grupie i ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę. IT2A_K02, IT2A_K07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej + - - - - + - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym + - - - - + - - - - -
M_W004 zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich i zna zasady bezpieczeństwa tych działań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób profesjonalny i etyczny współpracować w grupie i ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładu
• Wprowadzenie: projekty, procesy, typy i cele projektów. Znaczenie projektów w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.
• Cykl życia projektu. Etapy i fazy projektu. Podstawowe metodologie kierowania projektami.
• Inicjowanie projektu. Definiowanie celów, organizowanie zespołu projektowego.
• Planowanie projetu: terminy, zasoby, budżet, finansowanie.
• Szacowanie rozmiaru, pracochłonności i czasu.
• Uruchomienie i realizacja projektu, nadzorowanie nad postępem prac. Utrzymywanie i zmiana celów projektu.
• Skuteczne motywowanie. Komunikacja wewnątrz projektu.
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
• Zamknięcie projektu.
• Alternatywne metodologie zarządzania projektem: Extreme Programming

Zajęcia seminaryjne:

Program laboratorium
• Definiowanie przykładowego projektu. Określenie celów, budżetu i organizacji projektu.
• Przygotowanie wykresów Gantta i zdefiniowanie niezbędnych zasobów.
• Planowanie obciążenia osób zaangażowanych w projekt.
• Negocjowanie warunków realizacji i finansowania projektu.
• Planowanie odpowiedzialności i podział zadań w grupie.
• Referowanie przygotowanego projektu
• Realizacja projektu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% oceny z wykładu + 60% oceny z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw ekonomii. Posiadanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi informatycznych do budowania aplikacji biznesowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Managing Successful Projects with PRINCE2.
http://www.ogc.gov.uk/prince2/
www.pmi.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 3