Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie kart graficznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-304-SG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia IT2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności IT2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. IT2A_U14
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych IT2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Procesor graficzny z obsługą technologii CUDA
2. Narzędzia programistyczne CUDA
3. Podstawy języka CUDA C
4. Programowanie równoległe w języku CUDA C
5. Wątki
6. Pamięć stała, tekstur, dzielona
7. Zdarzenia, Operacje atomowe, Strumienie
9. Współpraca z bibliotekami graficznymi

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
80% kolokwium zaliczeniowe + 20% aktywność na zajęciach
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka C.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dokumentacja CUDA dostępna na stronie http://developer.nvidia.com:
NVIDIA CUDA C – Programming Guide
CUDA C – Best Practices Guide
CUDA API – Reference Manual
J. Sanders, E. Kandrot: CUDA w przykładach, Helion, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aptekorz M., Szostek K., Porzycka S.: Spatial Database Acceleration Using Graphics Processing Units. Konferencja Herlany 2012
Aptekorz M., Szostek K., Młynarczuk M.: Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownika, Konferencja BDAS’12, STUDIA INFORMATICA. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA, Volume 33, Number 2B (106), s. 145-152.

Informacje dodatkowe:

Brak