Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa po I sem.
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-107-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne IT2A_W18 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zma bieżące przepisy w tym zakresie IT2A_W21, IT2A_W20 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną na potrzeby przygotowywanego projektu IT2A_U04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafu samodzielnie implementować specyficzną wiedzę praktyczną na potzreby danego zagadnienia IT2A_U05 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 kreatywnie i w sposób zaangażowany realizuje zadania postawione podczas praktyki dyplomowj IT2A_K06 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne - - - - - - + - - - -
M_W002 rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zma bieżące przepisy w tym zakresie - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną na potrzeby przygotowywanego projektu - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafu samodzielnie implementować specyficzną wiedzę praktyczną na potzreby danego zagadnienia - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 kreatywnie i w sposób zaangażowany realizuje zadania postawione podczas praktyki dyplomowj - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

W ramach praktyki dyplomowej studenci pod opieką promotora zbierają materiały badawcze do realizowanej pracy magisterskiej, zapoznają się z niezbędnymi do jej realizacji urządzeniami, aparaturą pomiarową, oprogramowaniem oraz precyzują zakres powstającej pracy dyplomowej.
Moduł zapewnia studentowi udział w badaniach naukowych zespołu lub prowadzenie samodzielnych badań naukowych związanych z wybranym przez siebie tematem pracy magisterskiej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% całokształt (aktywność, obecność, efektywność)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak