Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy Multimedialne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-109-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju nowoczesnych metod przekazu multimedialnego i jego wpływu na społeczeństwo IT2A_W18, IT2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę o metodach przetwarzania obrazu i grafiki komputerowej. IT2A_W16, IT2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań informatyki w nowoczesnych środkach przekazu IT2A_W17, IT2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność tworzenia podstawowych aplikacji multimedialnych IT2A_U11, IT2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość oddziaływania systemów multimedialnych na społeczeństwo i rozumie odpowiedzialność z tym związaną. IT2A_K04, IT2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju nowoczesnych metod przekazu multimedialnego i jego wpływu na społeczeństwo + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach przetwarzania obrazu i grafiki komputerowej. + - - - - - + - - - -
M_W003 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań informatyki w nowoczesnych środkach przekazu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność tworzenia podstawowych aplikacji multimedialnych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość oddziaływania systemów multimedialnych na społeczeństwo i rozumie odpowiedzialność z tym związaną. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Historia multimediów
2.Systemy rejestracji obrazu i video
3.Archiwizacja i kompresja danych multimedialnych
4.Monitory i wyświetlacze
5.Nowoczesny przekaz dźwiękowy
6.Telewizja cyfrowa
7.Telefony multimedialne
8.Systemy multimedialne w miejscach publicznych
9.Multimedia w zastosowaniach praktycznych
10.Gry komputerowe i konsole
11.Internet jako narzędzie multimedialne
12.Kino i telewizja 3D
13.Rzeczywistość wirtualna.

Zajęcia praktyczne:

A) Zaznajomienie się z podstawami obróbki zdjęć tj.: fotomontaż, animowane GIF-y, morfing, anaglify,
B) Zaznajomienie się z podstawami obróbki filmów wideo tj.:
montaż filmów, podmiana tła , filmy 3D,
C) Wykonanie krótkich filmów zawierających elementy omówione na zajęciach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 50% oceny z ćwiczeń i
projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna.
Podstawowa wiedza informatyczna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tadeusiewicz, R., Kohoroda, P. (1997) Komputerowa Analiza i Przetwarzanie Obrazu, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków
Hulicki G. (1998),Systemy komunikacji multimedialnej, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.