Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-203-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi wskazać, jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą; zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości IT2A_W22 Prezentacja
M_W002 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej wie, jakie są sposoby ochrony prawnej własności intelektualnej, wie, jakie jest znaczenie prawno- gospodarcze ochrony własności intelektualnej IT2A_W20 Prezentacja
M_W003 Zdefiniować i opisać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, klasyfikować i opisać funkcje zarządzania oraz struktury organizacyjne IT2A_W22, IT2A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie dokonywać analizy ekonomicznej wykonywanych zadań inżynierskich w przedsiębiorstwie IT2A_U23, IT2A_U22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi wskazać, jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą; zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej wie, jakie są sposoby ochrony prawnej własności intelektualnej, wie, jakie jest znaczenie prawno- gospodarcze ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zdefiniować i opisać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, klasyfikować i opisać funkcje zarządzania oraz struktury organizacyjne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dokonywać analizy ekonomicznej wykonywanych zadań inżynierskich w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia prawa: przepis a norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego (2h)
2. Czynności prawne, zawarcie umowy (2h),
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Krajowy rejestr sądowy, ewidencja działalności gospodarczej (2h)
4. Spółka cywilna, spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna (2h)
5. Spółki handlowe kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (2h)
6. Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie – autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz
sposoby ich ochrony, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how i możliwość ochrony (4h)
7. Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja i jej otoczenie. (2h)
8. Planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym. (3h)
9. Organizowanie i struktura (3h)
10. Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura (2h)
11. Procesy kontroli (2h)
12. Analiza ekonomiczno-finansowa (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z części dotyczącej prawa i części
dotyczącej organizacji przedsiębiorstw (obie oceny muszą być pozytywne).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Prawo cywilne – część ogólna Z. Radwański C.H. BECK 2011
2. System prawa prywatnego – tom 13, Prawo autorskie pod red. J. Barty C.H. BECK 2007
3. Kodeks cywilny, ustawa z 1964.04.23 (Dz.U.64.16.93 ze zm.)
4. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 2000.09.15 (Dz.U.00.94.1037 ze zm.)
5. Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa z 1997.08.20 (Dz.U.01.17.209 – j.t. ze zm.)
6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 2.07.2004 (Dz.U.04.173.1807)

7. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005
8. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
9. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014

Informacje dodatkowe:

Brak