Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody numeryczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-204-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych. IT2A_W01, IT2A_W07, IT2A_W04 Wykonanie projektu
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu. IT2A_W05 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień matematycznych. IT2A_U12, IT2A_U15, IT2A_U16 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności. IT2A_U09, IT2A_U08, IT2A_U19, IT2A_U11 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. IT2A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych. + - - - - - + - - - -
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień matematycznych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Normy macierzowe.
2. Klasy zadań algebry liniowej.
3. Ortogonalizacja Grama-Schmidta.
4. Algorytm Jacobiego znajdowania wartości własnych.
5. Ekstremalne wartości własne.
6. Gradientowe metody rozwiązywania układów równań liniowych.
7. Metody gradientowe numerycznej optymalizacji.
8. Symulowane wyżarzanie jako numeryczna optymalizacja.
9. Dynamika numeryczna.
a) Kaskady generowane przez metody numeryczne.
b) Topologiczne sprzężenie.
c) Własność cieniowania.
10. Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.
a) Zgodność, zbieżność, stabilność schematów różnicowych.
b) Równania paraboliczne.
c) Równania hiperboliczne.
d) Równania eliptyczne

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z testu teoretycznego + 50% oceny z wykonania ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: metody numeryczne I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kiełbasiński A., Schwetlick ,„Numeryczna algebra liniowa”
Kincaid D., Cheney W., „Analiza numeryczna”
Kosma Z., „Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich”
Ralston A., „Wstęp do analizy numerycznej”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak