Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza szeregów czasowych w geologii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-206-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Na zajęciach studenci poznają podstawowe metody analizy szeregów czasowych ich dekompozycji oraz wizualizacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi dokonać dekompozycji szeregu czasowego IT2A_W01, IT2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Wymienia podstawowe metody analizy i prognozowania szeregów czasowych IT2A_W03, IT2A_W01 Kolokwium
M_W003 Opisuje szczegółowo różnice między modelami grupy ARIMA IT2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna metody oceny jakości modeli IT2A_W01, IT2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać model dla analizowanych danych oraz wykonać prognozy wraz z interpretacją IT2A_U05, IT2A_U03, IT2A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi ocenić jakość wykonanych modeli predykcyjnych, a także wskazać zastosowanie wykonanych modeli IT2A_U05 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi dokonać dekompozycji szeregu czasowego + - - - - - + - - - -
M_W002 Wymienia podstawowe metody analizy i prognozowania szeregów czasowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje szczegółowo różnice między modelami grupy ARIMA + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna metody oceny jakości modeli + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać model dla analizowanych danych oraz wykonać prognozy wraz z interpretacją - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość wykonanych modeli predykcyjnych, a także wskazać zastosowanie wykonanych modeli - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Szeregi czasowe i ich składowe.
Analiza w dziedzinie częstotliwości
Kryteria Informacyjne, Ocena jakości modeli
Modele z interwencją
Anova
Census, Tramo-Seat
GARCH, MARS
ICA, PCA
Prognozowanie przez analogię

Zajęcia praktyczne:

Rozpoznawanie składowych szereregu czasowego
Analiza Fouriera i Modele Fouriera
Ocena jakości modeli ex-anate i ex-post
Niestandardowe metody oceny modeli
Kryteria informacyjne
Analiza wariancji
Modele z interwencją
Census, Census II
MARS, GARCH
Modele niestandardowe
Modelowanie przez analogię

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 163 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 65 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń jest oceną z projektów i kolokwium końcowego.
Ocena końcowa jest średnią z oceny końcowej z ćwiczeń i egzaminu.
Pozostałe informacje dotyczące prowadzenia i zaliczenia przedmiotu podane są na pierwszych zajęciach przez prowadzącego ćwiczenia oraz na stronie www przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony kurs statystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chris Chatfield, The analysis of time series. An introduction, Chapman & Hall/CRC, 2004
Rafał Klóska, Marcin Hundert, Rafał Czyżycki, Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, 2007
G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A concept of time windows length selection in stream databases in the context of sensor networks monitoring / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Anna PIĘTA, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: New trends in database and information systems II : selected papers of the 18th East European conference on Advances in databases and information systems and associated satellite events, ADBIS 2014 Ohrid, Macedonia, September 7–10, 2014 : proceedings II / ed. Nick Bassiliades [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 312). — ISBN: 978-3-319-10517-8 ; e-ISBN: 978-3-319-10518-5. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.

Porównanie wybranych metod predykcji szeregów czasowych natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni za pomocą błędów prognoz ex-post — Comparison of selected methods for time series prediction of the intensity of the flow of sewage to treatment with forecasting errors ex-post / Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 217). — ISBN: 978-83-7374-076-1. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Prediction of biogas production in separate digesters chambers from wastewater treatment plant / CHUCHRO Monika // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

The structure of influent time series in wastewater treatment plants / M. CHUCHRO // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

Informacje dodatkowe:

Brak