Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Invited lectures in Mathematical Geology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-207-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi IT2A_W01 Kolokwium
M_W002 zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności IT2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania modeli matematycznych w celu lepszego zrozumienia i/lub usprawniania analizowanego procesu lub technologii IT2A_U07 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki IT2A_U08 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania modeli matematycznych w celu lepszego zrozumienia i/lub usprawniania analizowanego procesu lub technologii - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Spatial-temporal geodatabases
2. Topological grain boundary reconstruction from 3D EBSD data
3. Grain detection from 2d and 3d EBSD data
4. 3D modeling of Geo-objects
5. GoCAD software and spatial models
6. Texture analysis of natural rocks

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 70 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza matematyczna i informatyczna oraz ze statystyki matematycznej i teorii sygnałów w zakresie studiów inżynierskich Informatyki Stosowanej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. GoCAD Manual
2. MTEX software
3. Matlab manuals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest by student samodzielne opracowanie indywidualnego zagadnienia projektowego (w wybranym języku programowania)

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1