Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nonsationary data analysis
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-209-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych. IT2A_W01, IT2A_W07, IT2A_W04 Wykonanie projektu
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu. IT2A_W05 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień matematycznych. IT2A_U12, IT2A_U15, IT2A_U16 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności. IT2A_U09, IT2A_U08, IT2A_U19, IT2A_U11 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. IT2A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień matematycznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Numerical analysis of nonstationary data.
2. Statistical tests of nonstationarity.
3. Time frequency data representations and its numerical representations.
a) STFT method.
b) Wignet-Ville representation
c) Cohen class representations
4. Wavelet representations in 1D and 2D
a) Continuous wavelet transform.
b) Discrete fourier transform and its numerical realisatuions.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Practical implementation of topis discussed during lectures (realized in the form of computer exercises and projects)
During computer exercises practical implementation of the processing techniques introduced during lectures. The input data will be a seismic traces, seismoacoustic signals, sequences of seismic/acoustic activities, geologic and environmental data.
All exercises will be performed in Matlab system.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z testu teoretycznego + 50% oceny z wykonania ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: Metody numeryczne I,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mallat, S. „A wavelet tour of signal processing”
Cohen, L. “Time-frequency analysis”
Boashash B. “Time frequency signal analysis and processing : a comprehensive reference”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2