Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aktualne Problemy Informatyki Stosowanej II
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-302-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności IT2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia IT2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę o najnowszych trendach, osiągnięciach i problemach w informatyce IT2A_W18, IT2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. IT2A_U14
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych IT2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o najnowszych trendach, osiągnięciach i problemach w informatyce - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

A) Programowanie na kartach graficznych
1. Procesor graficzny z obsługą technologii CUDA
2. Narzędzia programistyczne CUDA
3. Podstawy języka CUDA C
4. Programowanie równoległe w języku CUDA C
5. Wątki
6. Pamięć stała, tekstur, dzielona
7. Zdarzenia, Operacje atomowe, Strumienie
9. Współpraca z bibliotekami graficznymi

B) Aktualne, istotne zagadnienia informatyki stosowanej prowadzone w formie wykładów monograficznych i seminariów przez pracowników AGH oraz osoby zaproszone.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 70 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
80% realizacja projektu + 20% aktywność na zajęciach
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dokumentacja OpenCL: http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/
Aaftab Munshi et al.: OpenCL Programming Guide
Dokumentacja CUDA dostępna na stronie http://developer.nvidia.com:
NVIDIA CUDA C – Programming Guide
CUDA C – Best Practices Guide
CUDA API – Reference Manual
J. Sanders, E. Kandrot: CUDA w przykładach, Helion, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak