Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyczne Projekty Zespołowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-304-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy metodologii tworzenia oprogramowania Agile i CMMI IT2A_W14, IT2A_W19 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna proces tworzenia oprogramowania IT2A_W16, IT2A_W12, IT2A_W15 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student powinien umieć konstruować rozwiązanie programowe jako architekt oprogramowania IT2A_U07 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student powinien umieć konstruować, składowe rozwiązania IT2A_U11 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi sporządzać testy poprawności, testy jednostkowe i wydajnościowe oprogramowania IT2A_U14 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje do prowadzenia projektu informatycznego IT2A_K02, IT2A_K07, IT2A_K03, IT2A_K05, IT2A_K04 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy metodologii tworzenia oprogramowania Agile i CMMI - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna proces tworzenia oprogramowania - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien umieć konstruować rozwiązanie programowe jako architekt oprogramowania - - - - - - + - - - -
M_U002 Student powinien umieć konstruować, składowe rozwiązania - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi sporządzać testy poprawności, testy jednostkowe i wydajnościowe oprogramowania - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje do prowadzenia projektu informatycznego - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Wstep do srodowiska .NET. Model projektu zespolowego w srodowisku .NET. Visual Studio Team. Visual Studio Team Server. Modelowanie Aplikacji w Visual Studio Team. Tworzenie projektu systemu w Team Architect. Tworzenie diagramu aplikacji, systemu i logicznego centrum danych. Tworzenie projektów programistycznych. Implementacja systemu w Visual Studio Team.
Testowanie aplikacji w Visual Studio Team. Tworzenie aplikacji win32 w Csharp 1. Operacje bazodanowe w .NET. Tworzenie stron www/asp. Tworzenie uslug sieciowych (webservices). Testowanie oprogramowania. Tworzenie testów jednostkowych. Testy wydajnościowe.
Implementacja projektu zespołowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Perry S. C.C# i NET (ang. Core C# and .NET). wyd. Helion, Gliwice, 2006
2 Lars Powers, Mike Snell: Microsoft Visual Studio 2005 – Księga Eksperta. wyd Helion, Gliwice 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak