Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-2-306-OB-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 potrafi w sposób efektywny dobrać narzędzia i metody informatyczne służące rozwiązaniu wybranego problemu IT2A_W12 Praca dyplomowa
M_W002 Posiada zaawaqnsowaną wiedzę informatyczną w zakresie technologii i interfejsów programistycznych, metod komputerowej analizy danych i analizy systemów informatycznych IT2A_W17, IT2A_W12, IT2A_W05, IT2A_W02, IT2A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy i opisać wyniki badań IT2A_U03, IT2A_U23 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U002 Potrafi efektywnie pozyskiwać wiedzę z danych literaturowych, prawidłowo wyciągać wnioski i wdrażać wiedzę IT2A_U01, IT2A_U21 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Efektywnie gospodaruje własnym czasem i systematycznie realizuje postawione zadania IT2A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 potrafi w sposób efektywny dobrać narzędzia i metody informatyczne służące rozwiązaniu wybranego problemu - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada zaawaqnsowaną wiedzę informatyczną w zakresie technologii i interfejsów programistycznych, metod komputerowej analizy danych i analizy systemów informatycznych - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy i opisać wyniki badań - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi efektywnie pozyskiwać wiedzę z danych literaturowych, prawidłowo wyciągać wnioski i wdrażać wiedzę - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Efektywnie gospodaruje własnym czasem i systematycznie realizuje postawione zadania - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Zajęcia obejmują:
- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
- konsultacje z promotorem
- przygotowanie i udział w egzaminie

Moduł zapewnia studentowi udział w badaniach naukowych zespołu lub prowadzenie samodzielnych badań naukowych związanych z wybranym przez siebie tematem pracy magisterskiej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 510 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 80 godz
Wykonanie projektu 300 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena z pracy + 50% ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak