Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Filozofia i psychologia miłości
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-1-002-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii IM1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości IM1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z bogatej literatury przedmiotu IM1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu IM1A_U20 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności IM1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii - - - - - + - - - - -
M_W002 zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z bogatej literatury przedmiotu - - - - - + - - - - -
M_U002 umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Główne teorie miłości (20 godz.):
1) Platon: miłość jako dążenie do doskonałości.
2) Arystoteles o przyjaźni.
3) Przyjaźń w ujęciu Cycerona i Seneki.
4) Chrześcijańska idea miłości w koncepcji św. Augustyna.
5) Miłość według behawioralnej psychologii B. F. Skinnera.
6) Z. Freud: eros jako libido.
7) E. Fromm: tylko miłość przezwycięża samotność.
8) R. May: miłość a wola.
9) Rola miłości w personalizmie E. Mouniera.
10) K. Wojtyła: miłość i odpowiedzialność.
11) Brak miłości w egzystencjalnej koncepcji Sartre’a, miłość w ujęciu A. Camusa i K. Jaspersa.
2. Miłość (5godz.):
1)Istota miłości.
2) Rodzaje miłości.
3) Miłość siebie a egoizm.
4) Miłość siebie a miłość bliźniego.
5) Miłość a szczęście.
3. Miłość erotyczna (5 godz.):
1) Być mężczyzną – być kobietą.
2) Zakochanie się.
3) Miłość między kobietą a mężczyzną.
4) Patologie erosa.
5) Wobec homoseksualizmu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział w zajęciach, aktywność.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fromm E., O sztuce miłości ( wiele wydań).
Mina C., Psychologia miłości, Kraków 2000.
Siemianowski A., Zrozumieć miłość, Bydgoszcz 1998.
Starczewska K., Wzory miłości w kulturze Zachodu, Warszawa 1995.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak