Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-1-007-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do właściwej oceny chemizmu powierzchni szkła i odziaływania czynników chemicznych z otoczenia IM1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych,pomiedzy szkłem a otoczeniem wywołujących korozję szkła IM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Studnet potrafi projektować właściwie zabezpieczenia dla obiektów szklanych będących w zróżnicowanych środowiskach pod względem fizykochemicznym IM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomości wpływu składu chemicznego otaczającego środowisko (od mikro do makro klimatu) na deteriorację obiektów szklanych i poznaje próby ich zabezpieczania dla naszego dziedzictwa kulturowego IM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do właściwej oceny chemizmu powierzchni szkła i odziaływania czynników chemicznych z otoczenia - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych,pomiedzy szkłem a otoczeniem wywołujących korozję szkła - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Studnet potrafi projektować właściwie zabezpieczenia dla obiektów szklanych będących w zróżnicowanych środowiskach pod względem fizykochemicznym - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomości wpływu składu chemicznego otaczającego środowisko (od mikro do makro klimatu) na deteriorację obiektów szklanych i poznaje próby ich zabezpieczania dla naszego dziedzictwa kulturowego - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Chemia środowiska – rodzaje i lokalizacja skażeń
2. Materiały budowlane jako materiał historyczny i jego degradacja
3. Hydrofobizacja materiałów budowlanych i inne formy hamujące ich destrukcję w wyniku działania lokalnej atmosfery
4.Szkło, materiał budowlany i historyczny i jego degradacja w skutek oddziaływania lokalnych czynników środowiskowych
5. Projekcja filmu o produkcji szkła witrażowego
6. Zwiedzanie studia witrażowego, prelekcja pt.: Od projektu do montażu witraża
7. Kraków, jego lokalizacja i jego zabytki: zwiedzanie wybranych, odrestaurowanych zabytków Krakowa uzupełnione informacją historyczną i konserwatorską dla każdego oglądanego obiekty.
8. Termowizja w funkcji konserwatorskiej – demonstracja kamery termowizyjnej i przegląd materiału informacyjnego z przeprowadzonych pomiarów na różnych obiektach i w różnych warunkach fizycznych
9.Przegląd metod badawczych zabytków kultury materialnej z kamienia, cegły, szkła które ułatwiają monitorować lokalne środowisko wokół obiektu.
10.Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach terenowych 6 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,7 K+0,3 Ob
gdzie:
K-kolokwium
Ob-obecnośc na wykładach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J.Leissner – Final Report of EC – R&D Environment Programme 1991- 1994 ECHNCR Vol. 10 June 1997
2.T. Richter – Initial stages of aqueous glass corrosion, Ceramika, Ceramics, PAN Kraków, 39, 1999, 47-56.
3.E.Greiner-Wronowa-Korozja szkieł zabytkowych.
4.R.Newton. S. Davison – Coservation of Glass, Butterworks, London 1989
5.M.Manecki, M. Marszałek – Zanieczyszczenia atmosfery w Krakowie – Problemy ekologiczne, Wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny, Koło AGH- Kraków- Zeszyt 16, 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak