Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-1-024-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne oraz termoprzewodzące w rozwiązaniach technicznych (elektronika, przemysł komputerowy, technika grzewcza, technika chłodzenia, izolacje termiczne) Przedmiot poszerza podstawową wiedzę materiałach w zakresie przewodnictwa cieplnego i wpływu rodzaju oraz budowy materiału na przewodnictwo cieplne. Głównym celem zajęć jest nauczenie studentów jak poprzez modyfikację struktury i składu chemicznego/fazowego wpływać na szybkość odprowadzania i doprowadzania ciepła. Omawiane są zagrożenia związane ze zbyt wolnym odprowadzaniem ciepła, głownie w aspekcie problemu chłodzenia elektroniki. Omawiane są aspekty rozszerzalności cieplnej oraz szoków termicznych, zmiany właściwości materiałów ze wzrostem temperatury oraz możliwości przewidywania i zapobiegania awariom cieplnym. Omawiane są różne sposoby chłodzenia i ogrzewania (aktywne, pasywne, pompy cieplne)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobędzie wiedzę jak przepływ ciepła zależy od właściwości materii. IM1A_W02, IM1A_W05, IM1A_W12 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat zasad projektowania aktywnych i pasywnych systemów chłodzenia i ogrzewania wykorzystywanych w chłodnictwie, technice grzewczej i elektronice. IM1A_W02, IM1A_W01
Umiejętności
M_U001 Student zdobędzie umiejętności projektowania materiałów pod kątem optymalizacji przewodnictwa lub izolacyjności cielnej. IM1A_U04, IM1A_U05, IM1A_U02, IM1A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. IM1A_K02, IM1A_K03, IM1A_K01, IM1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobędzie wiedzę jak przepływ ciepła zależy od właściwości materii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat zasad projektowania aktywnych i pasywnych systemów chłodzenia i ogrzewania wykorzystywanych w chłodnictwie, technice grzewczej i elektronice. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zdobędzie umiejętności projektowania materiałów pod kątem optymalizacji przewodnictwa lub izolacyjności cielnej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne oraz termoprzewodzące w rozwiązaniach technicznych (elektronika, przemysł komputerowy, technika grzewcza, technika chłodzenia, izolacje termiczne) Przedmiot poszerza podstawową wiedzę materiałach w zakresie przewodnictwa cieplnego i wpływu rodzaju oraz budowy materiału na przewodnictwo cieplne. Głównym celem zajęć jest nauczenie studentów jak poprzez modyfikację struktury i składu chemicznego/fazowego wpływać na szybkość odprowadzania i doprowadzania ciepła. Omawiane są zagrożenia związane ze zbyt wolnym odprowadzaniem ciepła, głownie w aspekcie problemu chłodzenia elektroniki. Omawiane są aspekty rozszerzalności cieplnej oraz szoków termicznych, zmiany właściwości materiałów ze wzrostem temperatury oraz możliwości przewidywania i zapobiegania awariom cieplnym. Omawiane są różne sposoby chłodzenia i ogrzewania (aktywne, pasywne, pompy cieplne)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena przygotowanej pracy pisemnej,
Ocena zrealizowanego projektu,
Ocena sprawozdania zawierającego obliczenia przeprowadzone na podstawie danych zebranych w trakcie zajęć oraz ich analizę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pogorzelski J. A: „Fizyka cieplna budowli”
Dominik Staniszewski, Waldemar Targański: „Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych”
Bengt Sundén, C. A. Brebbia, A. C. Mendes: „Advanced computational methods in heat transfer”
Czasopismo branżowe „Izolacje”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak