Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-1-025-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych i procesów w technologiach chemicznych. Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne. Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej. Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna
M_U003 Student posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła. IM1A_U07 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych i procesów w technologiach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Beton wg normy PN-EN 206-1.
 2. Rodzaje dodatków mineralnych do betonu wg normy PN-EN 206-1. Klasyfikacja domieszek chemicznych do betonu wg normy PN-EN 934-2.
 3. Popiół lotny do cementu wg normy PN-EN 197-1. Popiół lotny do betonu wg normy PN-EN 450-1. Charakterystyka popiołów z
 4. Pył krzemionkowy do cementu według normy PN-EN 197-1. Pył krzemionkowy do betonu wg normy PN-EN 13263-1.
 5. Aktywność pucolanowa popiołów lotnych i pyłu krzemionkowego. Czynniki determinujące aktywność pucolanową materiałów. Metody badań aktywności pucola
 6. Materiały o właściwościach hydraulicznych w technologii betonu. Granulowany żużel wielkopiecowy do cementu wg normy PN-EN 197-1. Granulowa
 7. Wpływ dodatków pucolanowych i hydraulicznych na właściwości zapraw i betonu.
 8. Domieszki chemiczne tradycyjne i nowej generacji do betonu.
 9. Beton samozagęszczalny (SCC). Wpływ popiołów lotnych na właściwości betonu SCC. Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i charakterystyka beton
 10. Beton wysokowartościowy. Rola pyłu krzemionkowego w kształtowaniu właściwości betonu o wysokiej wytrzymałości (HSC) oraz betonu o dużej trwałości
 11. Beton z dodatkiem reaktywnych proszków (RPC). Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i cechy betonu.
 12. Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu (PCC, PIC, PC).
 13. Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych (PVA, EVA) na właściwości stwardniałych zaczynów i zapraw.
 14. Charakterystyka włókien chemicznych jako dodatku modyfikującego do betonu.
 15. Właściwości wytrzymałościowe i trwałość betonu z dodatkiem włókien polipropylenowych.
 16. Wpływ domieszek na kształtowanie się cech użytkowych suchych mieszanek budowlanych na spoiwach mineralnych.
 17. Zastosowanie popiołów lotnych w spoiwach mineralnych do stabilizacji gruntów.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego zajęcia seminaryjne.

Za kolokwium zaliczeniowe można uzyskać maksymalnie 5 punktów (każde z pięciu pytań oceniane jest w skali 0, 0,5 lub 1 punkt), przy czym warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest zdobycie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa (OK) jest obliczana na podstawie procentu ilości punktów zdobytych z kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH:
- dla 91 – 100% bardzo dobry (5,0),
- dla 81 – 90% plus dobry (4,5),
- dla 71 – 80% dobry (4,0),
- dla 61 – 70% plus dostateczny (3,5),
- dla 50 – 60% dostateczny (3,0),
- dla 0 – 49% niedostateczny (2,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.

2.Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.

3.Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.

4.Kurdowski W., Chemia cementu, PWN, Warszawa 1991.

5.Neville A., Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.

6.Młodecki J., Stebnicka I., Domieszki do betonu. Poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1996.

7.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2003.

8.Nocuń-Wczelik W., Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2005.

9.Jasiczak J., Wadowska A., Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2008.

10.Grzeszczyk S., Reologia zawiesin cementowych, Studia z Zakresu Inżynierii, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 1999.

11.Szwabowski J., Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

12.Małolepszy J. red., Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.

13.Małolepszy J., Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego, Praca doktorska, Kraków 1979.

14.Małolepszy J., Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Vol. 53, Kraków 1989 (monografia).

15.Deja J., Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika, Vol. 83, Kraków 2004 (monografia).

16.Giergiczny Z, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia 325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.

17.Tkaczewska E., Wpływ właściwości fizykochemicznych krzemionkowych popiołów lotnych na proce hydratacji cementu, Praca doktorska, Kraków 2007.

18.Kotwica Łukasz., Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na proces hydratacji wybranych minerałów klinkierowych cementu, Praca doktorska, Kraków 2009.

19.Materiały konferencyjne:
- Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność",
- Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Naukowego PZITB,
- Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”,
- Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe i inżynierii lądowej” MATBUD,
- CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete,
- CANMET/ACI International Conference on Recent Advance on Concrete Technology.

20.Czasopisma:
- Cement – Wapno – Beton,
- Drogi i Mosty,
- Materiały Budowlane,
- Zement – Kalk – Gips,
- Cement and Concrete Research,
- Cement and Concrete Composite.

21.Odnośne normy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych