Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. IM1A_W20, IM1A_W21 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. IM1A_U16 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. IM1A_K04, IM1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Odpowiedź ustna
M_K002 Potrafi efektywnie pracować w zespole. IM1A_K04, IM1A_K03 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. - - - - - - + - - - -
M_K002 Potrafi efektywnie pracować w zespole. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Praktyka przemysłowa – 6 tygodni

Student po III roku I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki przemysłowej w zakładzie przemysłowym.
W trakcie odbywania praktyki student zapoznaje się z:
- zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy;
- działami organizacji produkcji;
- organizacją i przebiegiem procesu technologicznego;
- obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych;
- pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań;
- normami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

S – sprawozdanie
OU – odpowiedź ustna
Ok – ocena końcowa
Ok = (S + OU)/2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza w zakresie ogólnej technologii ceramiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak