Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Solid Works
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-026-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Biomateriały i kompozyty
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę o zasadach projektowania w środowisku 3D Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych efektach dzialania wybranych narzędzi programu SolidWorks Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować narzędzia programowe do realizacji pojektu nieskomplikowanych cząści oraz złożeń. Umie tworzyć dokumentację wyrobu 2D na podstawie modelu 3D. Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby stosowania nowoczesnych metod i narzędzi w realizacji projektów inżynierskich Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę o zasadach projektowania w środowisku 3D - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych efektach dzialania wybranych narzędzi programu SolidWorks - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować narzędzia programowe do realizacji pojektu nieskomplikowanych cząści oraz złożeń. Umie tworzyć dokumentację wyrobu 2D na podstawie modelu 3D. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby stosowania nowoczesnych metod i narzędzi w realizacji projektów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Środowisko pracy – konfiguracja programu. Moduły i narzędzia. Podstawy modelowania bryłowego
2.Modelowanie bryłowe – betonowa kształtka kratownicowa
3.Modelowanie bryłowe – ceramiczna kształtka typ. kanałek
4.Samodzielny projekt modelu bryłowego
5.Podstawy modelowania powierzchniowego – narzędzia programowe. Model powierzchniowy – dzbanek cz.1
6.Model powierzchniowy – dzbanek cz.2
7.Model hybrydowy
8 Samodzielny projekt modelu powierzchniowo-bryłowego (hybrydowego)
9.Podstawy wykonywania złożeń w środowisku SolidWorks. Model kruszarki szczękowej
10.Wykonanie elementów składowych modelu kruszarki szczękowej – relacje wymiarowe i geometryczne
11.Model kruszarki szczękowej – złożenie – nadawanie więzów
12.Realizacja samodzielnego projektu złożenia
13.Podstawy wykonania dokumentacji 2D
14.Korzystanie z narzędzi modułu rysunek
15.Samodzielny projekt z zastosowaniem modułu rysunek

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia zaliczenia projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość środowiska Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

SolidWorks 2007 Getting Started – user’s manual book
Babiuch M.: SolidWorks 2006 w praktyce. Wyd.Helion

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak