Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-027-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Biomateriały i kompozyty
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna terminologię angielskojęzyczną potrzebną do klasyfikacji i opisu procesów zużywania się materiałów ceramicznych w wysokich temperaturach Kolokwium
M_W002 Zna metody przewidywania przebiegu i efektów procesów degradacji materiałów w oparciu o analizę diagramow fazowych i modelowanie procesów korozji. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrozumieć, przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna terminologię angielskojęzyczną potrzebną do klasyfikacji i opisu procesów zużywania się materiałów ceramicznych w wysokich temperaturach - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody przewidywania przebiegu i efektów procesów degradacji materiałów w oparciu o analizę diagramow fazowych i modelowanie procesów korozji. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrozumieć, przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Participants prepare their presentations based on scientific and/or technical papers recommended by tutor and (in part) on their own literature search.
The topics are chosen to cover the following main fields:
1. Main terms and classification of high temperature wear processes.
2. Examples of different ways of high temperature wear as a result of combined stress
(thermomechanical stress, chemical attack)
3. High temperature corrosion of oxide materials as a special case of wear
a) fundamental relations and mechanisms,
b) corrosion by liquid slag and glass melt,
c) corrosion via gaseous phase involving formation of new solids (as e. g. alkali bursting)
c) testing methods and phenomenological description,
d) examples of prediction and interpretation of corrosion processes using mathematical modeling and thermochemical calculations

The study of recommended monographs, tutor contributions and discussion of presented papers will target the following main goals:
- to give participants better understanding of principal relations between parameters of materials’ manufacturing process, their properties and performance which is fundamental as well for manufacturing technology development as for a proper choice of materials for given applications,
- to acquire and to master the skills of understanding and active expression of the dealt objects in English

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z pisemnego kollokwium i za przygotowaną prezentację przy uwzględnieniu aktywnego udziału w dyskusji i obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne czasopisma naukowe i fachowe, materiały konferencyjne oraz strony internetowe.
Wybrane do referowania i omawiania na seminarium publikacje ukazujące się aktualnie w czasopismach naukowych i fachowych oraz materiałach konferencyjnych będą dostarczane studentom w formie kserokopii i/lub elektronicznej.
Przykładowe pozycje wprowadzające pojęcia podstawowe i sytematyzujące procesy zuzywania się materiałów ceramicznych w wysokich temperaturach:
1. Tressler, R. E., McNallan, M. (eds.):Corrosion and Corrosive Degradation of Ceramics, American Ceramic Society, Westerville, OH (1990)
2. Nickel, K. G. (ed.): Corrosion of Advanced Ceramics, Measurements and Modelling, NATO ASI Series, Vol. 267, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht/Boston/London, 1993,
3. Nadachowski, F.: Refractory corrosion by slags: a semi-empirical classification, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika 61, Krakow 1991,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak