Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Membrany i techniki rozdziału
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-108-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Biomateriały i kompozyty
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody otrzymywania materiałów membranowych o charakterze kompozytowym, polimerowym i ceramicznym. IM2A_W09, IM2A_W14 Kolokwium,
Projekt,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna metody badawcze przydatne w charakteryzowaniu materiałów membranowych. Rozumie znaczenie doboru narzędzi i metod badawczych pod kątem aplikacji materiału lub techniki separacji. IM2A_W08, IM2A_W09, IM2A_W14 Projekt,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Zna ideę, podział i zakres stosowalności materiałów hybrydowych. Zna metody otrzymywania materiałów hybrydowych w zależności od ich aplikacji praktycznych. IM2A_W15, IM2A_W14 Projekt,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie procesy transportu masy zachodzące w materiale membranowym. Ma świadomość wzajemnej korelacji pomiedzy procesem transportu a charakterystyką materiału membranowego. IM2A_W06, IM2A_W11, IM2A_W09 Projekt,
Egzamin,
Kolokwium
M_W005 Rozumie zjawiska fizykochemiczne zachodzące w trakcie procesu separacji i ma świadomość problemów technicznych bedących ich efektem. IM2A_W16, IM2A_W18 Projekt,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać metodę badawczą w zależności od bazowego materiału membrany oraz jest w stanie wnioskować o właściwościach materiału na podstawie wyników badań membrany. IM2A_U08, IM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Umie przeprowadzic syntetyczna analizę danych literaturowych i praktycznych (patenty) i na tej podstawie wskazac dalsze kierunki rozwoju technik membranowych. IM2A_U01, IM2A_U03, IM2A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Umie zaprojektować i wytworzyć materiał przeznaczony do konkretnego procesu membranowego (MF, UF, NF, RO). Umie zaprojektować metariał hybrydowy. IM2A_U16, IM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_U004 Potrafi przewidywać i rozwiązywać problemy techniczne pojawiające sie w trakcie procesów separacji z wykorzystaniem materiałów i technik membranowych. IM2A_U12, IM2A_U13, IM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi przygotowac projekt materiału membranowego do konkretnego zastosowania, wykorzystując wiedzę z zakresu inzynierii materiałowej oraz dostepna literaturę. IM2A_U16, IM2A_U13, IM2A_U09, IM2A_U17 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii materiałów membranowych lub/i hybrydowych oraz ich użyteczności przemysłowej i społecznej. IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 Ma świadomość możliwosci komercajlizacji: nowych technologii, materiałów bądz produktów bazujacych na nowoczesnych technologiach materiałowych. IM2A_K03, IM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody otrzymywania materiałów membranowych o charakterze kompozytowym, polimerowym i ceramicznym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody badawcze przydatne w charakteryzowaniu materiałów membranowych. Rozumie znaczenie doboru narzędzi i metod badawczych pod kątem aplikacji materiału lub techniki separacji. + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna ideę, podział i zakres stosowalności materiałów hybrydowych. Zna metody otrzymywania materiałów hybrydowych w zależności od ich aplikacji praktycznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy transportu masy zachodzące w materiale membranowym. Ma świadomość wzajemnej korelacji pomiedzy procesem transportu a charakterystyką materiału membranowego. + - - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie zjawiska fizykochemiczne zachodzące w trakcie procesu separacji i ma świadomość problemów technicznych bedących ich efektem. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać metodę badawczą w zależności od bazowego materiału membrany oraz jest w stanie wnioskować o właściwościach materiału na podstawie wyników badań membrany. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzic syntetyczna analizę danych literaturowych i praktycznych (patenty) i na tej podstawie wskazac dalsze kierunki rozwoju technik membranowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować i wytworzyć materiał przeznaczony do konkretnego procesu membranowego (MF, UF, NF, RO). Umie zaprojektować metariał hybrydowy. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi przewidywać i rozwiązywać problemy techniczne pojawiające sie w trakcie procesów separacji z wykorzystaniem materiałów i technik membranowych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi przygotowac projekt materiału membranowego do konkretnego zastosowania, wykorzystując wiedzę z zakresu inzynierii materiałowej oraz dostepna literaturę. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii materiałów membranowych lub/i hybrydowych oraz ich użyteczności przemysłowej i społecznej. + - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość możliwosci komercajlizacji: nowych technologii, materiałów bądz produktów bazujacych na nowoczesnych technologiach materiałowych. + - - - - + - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Membrany – informacje podstawowe

  Wprowadzenie do przedmiotu – podobieństwa i różnice pomiędzy materiałem membranowym, filtrem, przegrodą separującą. Podział na membrany syntetyczne i naturalne. Podstawowowe kierunki aplikacji materiałów membranowych.

 2. Membranowe procesy rozdziału faz

  Procesy rozdziału faz z wykorzystaniem membran; mikrofiltracja (MF), ultrafiltracja (UF), osmoza odwrócona (RO), nanofiltracja (NF), perwaporacja (PR), dializa. Techniczne aspekty procesów membranowych: polaryzacja stężeniowa, fouling, adsorpcja oraz metody ich zapobiegania.

 3. Prawa przepływu i prawa transportu masy w membranie

  Model transportu masy przez membrany idealne i membrany rzeczywiste. Prawa przenoszenia w materiałach membranowych; prawo Darcy’ego (przepływ konwekcyjny), prawa Ficka (przepływ dyfuzyjny), prawo Ohma (transport ładunku), prawo Fouriera (transport energii).

 4. Otrzymywanie membran i ich charakterystyka

  Podstawowe metody otrzymywania membran oparte na inwersji fazowej w układzie trójskałdnikowym i dwuskładnikowym. Opis fizykochemiczny i termodynamiczny zjawiska. Przykłady materiałów membranowych otrzymanych tymi technikami. Podstawowe wielkosci charakteryzujące membranę: skutczność membrany, strumień.

 5. Membrany polimerowe

  Metody otrzymywania membran polimerowych; mokra inwersja faz, spiekanie, obróbka mechaniczna folii polimerowych. Wady i zalety membran polimerowych. Metody formowania membran polimerowych: membrany płaskie, membrany kapilarne. Moduły membranowe.

 6. Membrany ceramiczne

  Metody otrzymywania membran ceramicznych. Wady i zalet membran ceramicznych. Podstawowe aplikacje membran ceramicznych. Membrany węglowe. Porównanie właściwości membran ceramicznych z własciwościami membran polimerowych.

 7. Membrany kompozytowe

  Definicja membrany kompozytowej vs materiał kompozytowy. Metody otrzymywania membran kompozytowych. Funkcje poszczególnych składowych membrany kompozytowej, rola warstwy naskórkowej i warstwy nośnej membrany. Porównanie membran polimerowych z membranmi kompozytowymi. Podstawowe aplikacje membran kompozytowych. Postaci membran kompozytowych; membrany płaskie, kapilarne.

 8. Metody badań materiałów membranowych

  Metody badawcze służace charakterystyce strukturalnej membrany. Metody badawcze stosowane w charakterystyce właściwości membran: porowatość (porozymetria rtęciowa, kapilarna, metoda pęcherzykowa, termporometria, permporometria), właściwości liofilowe powierzchni, punkt cut off, współczynnik przesiewalnosci. Trwałość membran w zależnosci od warunków pracy.

 9. Materiały hybrydowe

  Definicja materiału hybrydowego. Porównanie materiału hybrydowego do materiału kompozytowego. Klasyfikacja materiałów hybrydowych ze względu na rodzaj oddziaływania pomiedzy macierzą z napełniaczem. Klasy matriałów hybrydowych; tworzywa nieorganiczno-organiczne (IO), organiczno-nieorganiczne (OI), nanokompozyty (NM). Metody otrzymywania poszczególnych klas materiałów hybrydowych. Przykłady materiałów hybrydowych pełniacych funkcje membran; układy polimer-POSS, polimer-zeolit.

 10. Zastosowanie membran w ochronie środowiska

  Techniki separacji stosowane w oczyszczalniach ścieków: mechanicznych, chemicznych, biologicznych. Przykłady rozwiązań technicznych z wykorzystaniem membran polimerowych, kompozytowych i ceranicznych w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ściekow.

 11. Zastosowanie membran w medycynie

  Materiały membranowe stosowane w dializoterapii (sztuczna nerka) i płuco-serce. Przykłady sztucznych narządów: hybrydowa wątroba, biosztucznej trzustki. Przykłady implantów pełniacych funkcje membran w organizmie żywmym (membrany GBR/GTR/GNR, implanty okulistyczne, sztuczna skóra).

 12. Zastosowanie technik membranowych w odsalaniu wody

  Metody odsalania wody morskiej z wykorzystaniem osmozy prostej i odwróconej. Problemy technologiczne procesu na przykładzie stacji odstalania na różnych kontynentach

 13. Zastosowanie materiałow membranowych i technik membranowych w przemysle spozywczym

  Zastosowanie membran płaskich w browarnictwie, przemyśle mleczarskim i przetworstwie owocowym. Materiały stosowane w przemyśle spożywczym. Ograniczenia tworzyw membranowych i ich skuteczność. Metody regeneracji membran stosowanych w przemyśle spożywczym.

Zajęcia seminaryjne:

Zajecia seminaryjne podzielone są na trzy częsci. Cześć pierwsza dotyczy analizy zastosowania i mozliwości nowoczesnych technologii w aspekcie problemów globalnych tj. kryzys surowcowy, energetyczny, problemy z wodą pitną, problemy w obrębie medycyny i ochrony środowiska. W częsci drugiej Studenci zdobywaja wiedzę praktyczna z zakresu otrzymywania membran polimerowych, kompozytowych i ceramicznych oraz ich charakteryzacji z wykorzystaniem metod badań mikrostruktury. W trzeciej cześci Studenci przygotowuja projekt opracowania materiału membranowego z możliwościa jego komercjalizacji w postaci gotowego produktu w dwuosobowych zespołach. Projekt przedstawiony jest w formie prezentacji ustnej i pisemnej. Mozliwość komercjalizacji poddana jest grupowej dyskusji.

Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 4 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z seminarium jest średnią arytmetyczną z aktywności Studenta podczas zajeć, przygotowanej prezentacji na wskazany temat oraz projektu wykonanego w dwuosobowym zespole, jego prezentacji oraz obrony w trakcie dyskusji grupowej oraz kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa stanowi śrdnia ważoną z egzaminu końcowego (waga 0,6) oraz z semianrium przedmiotowego (0,4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu budowy i właściwości materiałów z grupy; materiałów ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Tradycyjne metody badawcze służące charakterystyce podstawowowych grup materiałowych. Metody projektowania materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Strathmann H., Giono L., Trioli E.; An introduction to membran sciance and technology, 2006
2. Mulder J., Basic Principles of Membrane Technology. Second edition, 2002
3. Narębska A., Membrany i membranowe techniki rozdziału, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
4. Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K., Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997
5. Rautenbach R., Procesy membranowe ,Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa 1996
6. Konieczny K., Ultrafiltracja i mikrofiltracja w uzdatnianiu wód do celów komunalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Inżynieria środowiska, Z.42, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak